Prospectus

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 1

Course
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die het vak Inleiding Griekse Papyrologie of Inleiding tot de Griekse Papyrologie (vertaalde teksten) gevolgd hebben en die (inmiddels) het Oud-Grieks beheersen.

Beschrijving

Tijdens dit college leren studenten Griekse documentaire teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s van papyri uit andere collecties. Tijdens het ontcijferen wordt ook aandacht besteed aan taal en inhoud van de Griekse teksten.

Leerdoelen

De student kan:

  • niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

  • globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) een handschrift stamt;

  • de student heeft kennis genomen van de inhoud van een aantal gevarieerde Griekse papyri.

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • bijwonen colleges: 28 uur;

  • boorbereiden colleges: 28 uur;

  • schriftelijke opdrachten: 84 uur.

Toetsing

Beoordeling participatie (50%; er geldt een aanwezigheidsplicht) en tijdig ingeleverde opdrachten (50%).

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing
Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk