Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 2 (B/C-groep)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 2a.

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Grieks).
Indien er plaatsen over zijn, is het college toegankelijk voor keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau, mits zij in het eerste blok Grieks taalverwerving 1 hebben gedaan (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In het college Grieks taalverwerving 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (o.a. het naamwoord), syntaxis (m.n. het gebruik van het werkwoord) en pragmatiek. Daarnaast voltooien studenten het leren van het basisvocabulaire en van de belangrijkste stamtijden. De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie Attisch proza uit de redevoeringen van Lysias en Antiphon.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling; syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii);

 • kennis van representatieve teksten uit het genre van de Attische gerechtsredevoering (I.ii)

Vaardigheden:
De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden van het Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren. Dit college biedt een eerste kennismaking met naslagwerken, wetenschappelijke commentaren en tekstedities. (II.i/ii);

 • een elementaire zoekopdracht uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • gebruik te maken van naslagwerken. (onderzoeksvaardigheden; aanvulling op het mentoraat).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 54 uur (inclusief het maken van enkele oefeningen via Blackboard);

 • studietijd lectuur: 42 uur;

 • bibliotheekopdracht: 4 uur;

 • tentamen: 3 uur.

Toetsing

 • zoekopdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • deeltoets vocabulaire en stamtijden (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • deeltoets Grammatica (30%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de vier deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing
De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst, behalve de bibliotheekopdracht.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Studiemateriaal (planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen) wordt in Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • Syllabus Grieks Grammatica;

 • Syllabus Grieks Taalverwerving 2: Lysias;

 • D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell, Oxford University Press 1991;

 • A. Baker, J. Don & K. Hengeveld, Taal en Taalwetenschap, Chichester, Wiley & Sons, 2013;

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten, waaronder minorstudenten, melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker
Mw. A.M. (Marianne) Schippers MA