Prospectus

nl en

Law and Society

Course
2015-2016

Toegangseisen

LET OP: Dit vak kan, anders dan voorgaande jaren, ook gevolgd worden door criminologiestudenten die het vak Capita Selecta Rechtssociologie hebben gevolgd en studenten die in hun propedeuse het gebonden keuzevak Rechtssociologie hebben gevolgd. Het vak staat daarnaast ook open voor studenten van andere faculteiten.

Beschrijving

LET OP: VANWEGE BUITENLANDVERBLIJF VAN DE DOCENT GEDURENDE DE MAANDEN FEBRUARI – APRIL KENT DIT VAK EEN AFWIJKEND ROOSTER.

De eerste vier colleges worden allemaal in 1 week onderwezen, te weten op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart tussen 9.00 – 12.00. Het vierde college zal op donderdag 17 maart online via Blackboard aan de studenten ter beschikking worden gesteld.

Ontwikkelingen in het recht en de totstandkoming, de toepassing en het functioneren daarvan zijn nauw verbonden met ontwikkelingen in de samenleving. In dit vak staat het blootleggen van deze wisselwerking tussen recht en samenleving centraal: Wat is de invloed van het recht op de sociale werkelijkheid van mensen (de sociale werking van recht) en welke maatschappelijke factoren beïnvloeden het recht (sociale productie van recht)? Bij het blootleggen van de wisselwerking zal de focus niet louter gericht zijn op Nederland en de nationaalrechtelijke context, maar zal tevens aandacht worden besteed aan de internationale en Europese context. Als gevolg van dit laatste zal er voor dit vak ook deels Engelstalige literatuur moeten worden gelezen.

De wisselwerking tussen het recht en de samenleving wordt in dit vak verder uitgewerkt aan de hand van de actuele thematiek en problematiek rondom de multiculturele samenleving. Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Maar wat betekent dit voor de wijze waarop mensen van verschillende culturele achtergronden tegen nationale wet- en regelgeving aankijken en voor de mate waarin men wellicht liever gebruik zou maken van handhavingsmechanismen uit de eigen cultuur? Andersom kan ook de vraag worden gesteld op welke wijze de culturele diversiteit afdoende wordt gereflecteerd door wet- en regelgeving en de wijze waarop deze in de praktijk wordt toegepast. Internationale debatten over etnisch profileren en de gepercipieerde discriminatie en uitsluiting van groepen doen vermoeden dat dit een uitdagend aspect van de multiculterele samenleving betreft. Maar hoe verhoudt de multiculturele samenleving zich eigenlijk tot de rechtsstaat en de notie van burgerschap? Deze en andere vragen zullen allemaal aan de orde komen tijdens deze cursus. Na een viertal colleges tijdens welke het belang van een kritisch, extern en empirisch perspectief op het recht zal worden toegelicht en uitgewerkt. Na deze vier colleges volgen er vier colleges waarin enkele rechtssociologische vraagstukken betrekking hebbend op de multiculturele samenleving nader uitgediept zullen worden.

Rooster & (gast)docenten
1. Inleiding: Recht en de Multiculturalisering van de Samenleving (maandag 14 maart van 9-12)
Docent: Prof. dr. mr. drs. Maartje van der Woude
2. Rechtspluralisme (dinsdag 15 maart van 9-12)
Docent: Prof. dr. mr. drs. Maartje van der Woude
3. De kleur van het recht, in theorie en praktijk (woensdag 16 maart van 9-12)
Docent: Prof. dr. mr. drs. Maartje van der Woude

Week 12 & 13 Break weken: Inleveren tussentijdse opdrachten lezing 1, 2 en 3

 1. Multicultureel Burgerschap in de hedendaagse samenleving (donderdag 7 april van 9-11)
  Docent: Dr. Igor Boog
  1. Strafrecht in de Multiculturele Samenleving (donderdag 14 april van 11-13)
   Docent: Prof. dr. mr. Jeroen ten Voorde
  2. Politiewerk in de Multiculturele Samenleving (donderdag 21 april van 9 – 11) (onder voorbehoud)
   Docent: Dr. Lianne Kleijer-Kool
  3. Alternatieve geschilbeslechting in de Multiculturele Samenleving (donderdag 28 april van 9-11)
   Docent: Mr. Arshad Muradin
  4. Maandag 30 mei: Posterpresentatie (15.00-17.00) & inleveren eindpaper
   Docent: Prof. dr. mr. drs. Maartje van der Woude

Leerdoelen

Na afronding van het vak hebben de studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Zij kunnen de relatie tussen het recht en de (multiculturele) samenleving vanuit een rechtssociologisch perspectief onderbouwen:
  1) Enerzijds kunnen zij duidelijk maken waarom recht verandert op basis van ontwikkelingen in de (multiculturele) samenleving. Hierbij zijn zij in staat om voorbeelden uit de praktijk te noemen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen op welke manier de sociale productie van recht plaatsvindt.
  2) Anderzijds kunnen zij duidelijk maken hoe ontwikkelingen in het recht de (multiculturele) samenleving beïnvloeden. Hierbij zijn zij in staat om voorbeelden uit de praktijk te noemen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen wat de sociale werking van recht inhoudt.

 • Zij hebben inzicht in een aantal institutionele aspecten van de rechtsstaat (zoals wetgeving, advocatuur, OM en de rechterlijke macht) en zij kunnen uitleggen wat de rol van verschillende actoren (o.a. politici, wetgevingsambtenaren, rechters, advocaten en burgers) is bij het vormgeven van het recht in de (multiculturele) praktijk.

 • Zij kunnen diverse maatschappelijke relevante ontwikkelingen, zoals de wetgeving rondom het, analyseren en koppelen aan de hand van rechtssociologische theorieën en begrippen

 • Zij kunnen criminologische en juridische thema’s (discussies) ook interpreteren en presenteren – zowel in mondelinge als in schriftelijke vorm – vanuit een rechtssociologisch perspectief. Hierbij kunnen zij aangeven wat de meerwaarde van de rechtssociologie is (zoals bijvoorbeeld wetshandhaving vanuit een bottom-up perspectief en het verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 7 hoorcolleges: 3 van 3 uur en 4 van 2 uur.

 • Namen docenten: Prof. dr. mr. drs. M.A.H. van der Woude en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het vooraf lezen van de voorgeschreven literatuur, actieve participatie en het voorbereiden van vooraf via Blackboard beschikbaar gestelde opdrachten. Deze opdrachten zullen deel uit maken van het portfolio dat studenten voor dit vak zullen moeten bijhouden.

Aanwezigheidsplicht: Studenten worden geacht om bij alle hoorcolleges aanwezig te zijn. Er mag – met opgave van geldige en verifieerbare redenen – niet meer dan 1 een hoorcollege worden gemist. Ter compensatie van het missen van het college zal achter wel een vervangende opdracht gemaakt moeten worden.

Toetsing

Dit vak geldt als een praktische oefening: aanwezigheid en participatie en een voldoende voor alle opdrachten gedurende het onderwijs zijn vereist. De tussentijdse opdrachten gelden daarmee als ingangseis voor deelname aan het tweede deel van de hoorcollege cyclus en het eindpaper.

Toetsvorm(en)
In de breakweken tussen de twee blokken van het vak (week 12 en 13) moeten de studenten twee tussentijdse opdrachten inleveren:

 1. Een online individueel te maken opdracht bestaande uit drie essayvragen die betrekking hebben op de stof van hoorcollege 1 tot en met 3. De opdracht zal binnen een bepaald tijdsbestek online gemaakt moeten worden en via Turnitin moeten worden ingeleverd.
  1. Een voorlopige opzet van hun individueel te schrijven paper.

Na afloop van het tweede blok van het vak – de colleges rondom de multiculturele samenleving – zullen de studenten:

 1. Een posterpresentatie moeten houden voor een publiek van medestudenten en docenten. De groepjes zullen op basis van paper-thema worden samengesteld door docent.
  1. Tot slot zullen studenten na afloop van het vak een individueel eindpaper moeten inleveren.

Het eindcijfer van het vak bestaat dan uit:
Online Essayvragen toets: 30%
Portfolio inclusief individuele bijdrage aan posterpresentatie: 20%
Individueel eindpaper: 50%

Alle deelonderdelen moeten met een voldoende (>5,5) worden afgerond om het vak te kunnen halen.

 • Met andere woorden, een onvoldoende voor het ene onderdeel kan niet worden gecompenseerd met een voldoende voor het andere onderdeel.

 • Er bestaat één herkansingsmogelijkheid voor het eindpaper. Voor de opdracht en de posterpresentatie bestaat geen herkansing.

 • Indien de student na de herkansing van het eindpaper nog steeds op een onvoldoende uitkomt, impliceert dit dat het vak niet is behaald en het volgend jaar opnieuw moeten worden afgelegd, de deelcijfers voor de andere onderdelen komen dan ook te vervallen.

Inleverprocedures:
De essayopdracht (in word of pdf), de posterpresentatie (in pdf) en het eindpaper (in word of pdf) moeten worden ingeleverd via Turnitin. De links daartoe zullen op Blackboard worden geplaatst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de teksten op blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard en van een vak gerelateerde afgeschermde facebook-groep.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Diverse hoofdstukken uit Schwitters, R. Recht & Samenleving in Verandering, Kluwer (laatste druk)

 • Naast het boek zullen er tevens diverse (Engelstalige) teksten via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. drs. M.A.H. van der Woude

 • Werkadres: kamer C 1.08

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Mevr. N. van den Berg

 • Kamernummer secretariaat: C 102

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag kantooruren

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7324.

 • E-mail: n.m.c.van.den.berg@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan ook gevolgd worden door studenten van andere faculteiten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.