Prospectus

nl en

Integrated Korean 2a: speaking and understanding

Course
2015-2016

Toegangseisen

Met succes IK1b taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus loopt parallel met Ik2a Middenniveau. Hierbij staan de communicatieve vaardigheden zoals spreek- en luistervaardigheid centraal. Ter verbetering van actieve taalbeheersing worden oefeningen gedaan aan de hand van het werkboek en “Usage” uit het handboek (zie Literatuur). Tijdens de reeks colleges worden gesproken reproductie en interactie van de studenten gestimuleerd, d.m.v. creatieve opdrachten in modeldialogen, rollenspel, kaartenspel, verhaal navertellen, enz., terwijl de luisteroefeningen uit het werkboek onder begeleiding van de docent doorgenomen worden, naast divers audiovisueel materiaal.

Leerdoelen

 • Het (onvoorbereid en begrijpelijk) communiceren over vertrouwde onderwerpen en het beschrijven van eigen ervaringen en gebeurtenissen op simpele wijze.

 • Het geven van redenen en verklaringen voor eigen meningen in het kort en het verbinden van losse elementen tot een samenhangend geheel.

 • Het volgen van duidelijke en eenvoudige boodschappen en het begrijpen van de hoofdpunten van een verhaal of toespraak.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur.

 • Voorbereiding college: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur.

 • Voorbereiden voordrachten: 10 uur x 2 keren = 20 uur

 • Voorbereiding (deel)tentamen(s) a/h eind van het semester= 55 uur.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Actieve deelname aan de colleges en uitvoeren van opdracht over de behandelde leerstof per les. (10 % van het eindcijfer)

 • 2 mondelinge presentaties: voordrachten naar een modeldialoog uit het handboek. (20% van het eindcijfer)

 • Luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen aan het einde van het semester. (20% van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid. (50 % van het eindcijfer)
  Het eindcijfer wordt gevormd door (het gemiddelde van) de vier onderdelen, terwijl de laatste twee onderdelen moeten worden afgesloten met minimaal van 5.5. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

Y. M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012. Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, [2012].

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht. De studenten moeten zich zowel voor het hoorcollege als voor het werkcollege inschrijven. Niet op tijd ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Bij de docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance for all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.
Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Voor bijzondere omstandigheden dien je contact op te nemen met de studiecoördinator Mw. S. Kraakman.