Prospectus

nl en

Practicum Psycholinguistiek

Course
2015-2016

Toegangseisen

Succesvolle deelname aan inleidingcollege “Psycholinguïstiek”.

Beschrijving

Dit practicum richt zich op de praktische aspecten van experimenteel onderzoek binnen de psycholinguïstiek. Er wordt kennis gemaakt met de meest gebruikte onderzoeksmethoden en experimentele paradigma’s binnen deze discipline zoals: woorden en afbeeldingen benoemen, lexicale beslissingen, categorisatietaken en (semantische en morfo-/fonologische) priming. De student zal leren onafhankelijk een psycholinguïstisch experiment te ontwerpen, uit te voeren en te analyseren. Er wordt nadruk gelegd op de volgende aspecten: experimenteel design (selectie van stimuli, randomisatie en counterbalancing), data verkrijgen door middel van het software programma “E-prime 2.0” (+apparatuur), data analyse met behulp van de programma’s “E-DataAid” en “SPSS” and het rapporteren van verkregen resultaten.

Leerdoelen

  • Kennis van de meest voorkomende onderzoeksmethoden, paradigma’s, terminologieën en methodologieën in de psycholinguïstiek.

  • Het onafhankelijk opzetten, uitvoeren en analyseren van psycholinguïstisch onderzoek.

  • Kennis van de programma’s “E-prime 2.0” (inclusief E-Basic scripting) en statistische analyseprogramma’s als mede het gebruik van veelgebruikte hardware (zoals een voice-key).

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges; zelfstandige literatuurstudie en maken van programmeeropdrachten.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald o.b.v. een gewogen gemiddelde van twee kleinere take home-programmeeropdrachten en een grotere programmeeropdracht aan het einde (zelfstandig opzetten van psycholinguïstisch experiment). De eerste tellen elk voor 20% mee; de derde telt voor 60% mee.
Herkansing: studenten (mits voldoende aanwezig geweest) kunnen maximaal één opdracht herkansen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal (PowerPoint presentaties, artikelen, etc.) en tussentijdse mededelingen van de docent aan de studenten. Blackboard
Zoek op: [1516]Lab Psycholinguistics (5513VPRPSW-SEN1-1516FGW)
Link naar de Blackboard pagina

Literatuur

Syllabus (course book)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

(actieve) deelname aan de hoorcolleges en werkgroepen is verplicht.