Prospectus

nl en

Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het Osmaanse Rijk ontstond aan het begin van de 14e eeuw als klein vorstendom in noord-west Anatolië en ontwikkelde zich in de twee eeuwen daarna tot een van de belangrijkste staten van Europa, Azië en Noord-Afrika. De 17e en de 18e eeuw werden gekenmerkt door (o.a. politieke, militaire en sociaal-economische) problemen die de sultans met wisselend succes probeerden op te lossen. De grootschalige hervormingsprogramma’s van de 19e en het begin van de 20e eeuw hadden tot doel van het Osmaanse Rijk een moderne staat te maken. Deze hervormingen leidden tot ingrijpende veranderingen in samenleving en cultuur. Tevens werd hiermee de basis gelegd voor het ontstaan van de moderne Republiek Turkije. De erfenis van het Osmaanse Rijk en de Osmaanse cultuur is tot op de dag van vandaag terug te vinden, niet alleen in Turkije maar ook in andere landen van het Midden-Oosten. Sinds de jaren 1980 is het Osmaanse Rijk zelfs aan een soort ‘comeback’ bezig die zich uit op diverse gebieden als film en televisie, mode, kunst, populaire interesse in het Osmaanse verleden etc.
De cursus Osmaanse Geschiedenis en Cultuur bouwt voort op de algemene, inleidende geschiedeniscursussen uit het eerste jaar van het programma Midden-Oostenstudies, maar vormt door de exclusieve focus op de Osmaanse geschiedenis en cultuur een grondige verdieping van de kennis opgedaan in die cursussen. In de colleges wordt aandacht besteed aan zowel de geschiedenis als de cultuur van het Osmaanse Rijk. De hoofdlijnen van de geschiedenis worden behandeld, maar daarnaast komen ook onderwerpen als schriftcultuur, kunst en architectuur, patronage, religieuze en culturele diversiteit, veranderingsprocessen in de cultuur, de relaties tussen het Osmaanse Rijk en Europa en de onderlinge beïnvloeding op cultureel gebied aan bod. De cursus gaat ook in op de 21e-eeuwse dimensie van het Osmaanse Rijk. Het derde belangrijke onderdeel betreft de manier waarop de geschiedenis en de cultuur van het Osmaanse Rijk in de afgelopen eeuw bestudeerd zijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan de invloed van oriëntalisme en de verschillende benaderingen die door historici gebruikt zijn bij de bestudering van de Osmaanse geschiedenis en cultuur. Met deze cursus wordt de basis gelegd voor een goede kennis van de Turkse geschiedenis en cultuur. De cursus vormt samen met de cursus History and Culture of Modern Turkey een traject dat de Turkse geschiedenis en cultuur vanaf ca. 1300 tot heden behandelt.

Leerdoelen

Grondige kennis van de geschiedenis, (materiële) cultuur en de cultuurgeschiedenis van het Osmaanse Rijk door hoorcolleges en zelfstandige bestudering van (secundaire) literatuur aan de hand van studievragen. Overige academische vaardigheden die getraind worden:
1. Actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.

 1. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
  a. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  b. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

 2. Training van schriftelijke presentatievaardigheden:
  a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  b. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
  c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
  d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
  f. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Bestudering van de literatuur / voorbereiding deeltoetsen: 114 uur

Toetsing

 • Schriftelijke deeltoets 1 (50%) na blok 1

 • Schriftelijke deeltoets 2 (50%) na blok 2

 • Herkansing (100%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing van het geheel is alleen toegankelijk voor studenten van wie het gewogen gemiddelde lager is dan 5,49.

Literatuur

 • Caroline Finkel, De droom van Osman. Geschiedenis van het Ottomaanse Rijk (1300-1923) (Amsterdam: Mets & Schilt, 2008); of de Engelse versie: Caroline Finkel, Osman’s Dream: the Story of the Ottoman Empire, 1300-1923 (New York: 2005)

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster onder de kolom “Act. nr.”

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte
Contractonderwijs

Blackboard

Blackboard

Contact

Docent:
Dr. H.P.A. Theunissen
Dr. J. Schmidt

Opmerkingen