Prospectus

nl en

Seminar Arabisch (3)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten van de BA-opleiding Midden-Oostenstudies (specialisatie Arabisch of specialisatie Modern Midden-Oosten) die de vakken van het tweede jaar afgerond hebben.

Beschrijving

Dit college begeleidt de studenten bij het schrijven van hun BA-eindwerkstuk. Aan het einde van het college hebben de studenten een onderwerp voor hun eindwerkstuk gekozen en een substantieel deel van het onderzoek voor het BA-eindwerkstuk gedaan.

Het onderwerp van het BA-eindwerkstuk dient aan te sluiten bij het onderwerp van de cursus: de interactie tussen geschiedenis en cultuur in het vroeg-middeleeuwse, islamitische Midden-Oosten. Hierbij zullen onderwerpen als identiteit, religieuze legitimering en verschillende thema’s binnen vroeg-middeleeuwse Arabische historiografie aan de orde komen. Tijdens de colleges ligt de nadruk op geschiedkundige aspecten van deze onderwerpen maar wordt aan de hand van de onderwerpen ook aandacht besteed aan de methoden en technieken van het schrijven van een BA-eindwerkstuk.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:
1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
2. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;
b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;
c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;
d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;
e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;
f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.
3. Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;
b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied;
c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie;
d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt;
e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken;
f. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges met een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
College-uren: 26 uur.
Voorbereiding colleges, presentatie en schrijven werkstuk: 114 uur.

Toetsing

Aanwezigheid en participatie (o.a. via de assignments op Blackboard en syllabus): 10%.
Presentatie: 30%.
Werkstuk: 60%.

De cijfers voor de actieve deelname colleges en de presentaties kunnen niet worden herkanst. Inleveren van de eerste definitieve versie van beredeneerde bibliografie wordt gezien als eerste tentamengelegenheid. Studenten die hiervoor een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid beredeneerde bibliografie te herschrijven of alsnog in te leveren.

Literatuur

Literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld of is in de UB of het NINO te raadplegen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. J. Bruning

Opmerkingen

Academische integriteit
Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit (zie hiervoor http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/plagiaat.html). Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Bronnen dienen op de juiste manier te worden aangegeven (in voetnoten of via directe citaten). Voor vragen dient de student een van de docenten te benaderen.