Prospectus

nl en

Vocabulary/Writing/Grammar, Language Acquistion III

Course
2015-2016

Toegangseisen

Let op: Deze beschrijving is aangevuld. Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is bedoeld voor studenten Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen na overleg met de studiecoördinator en de docent worden toegelaten als er voldoende plaats is. Neem contact op met de studiecoördinator. Studenten met Nederlands als moedertaal of een vergelijkbaar niveau worden niet toegelaten.

Beschrijving

Dit college bereidt studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk, zowel inhoudelijk als op het gebied van de taal. Het college bestaat uit twee onderdelen: een individuele leeslijst en een college. Uitwisselingsstudenten kunnen één van de twee onderdelen volgen. Overleg hierover met de studiecoördinator.
Leeslijst (5ec): Iedere student leest zelfstandig een leeslijst op het gebied van zijn/haar specialisatie en legt hierover een mondeling tentamen af.
Tijdens de colleges (5ec) concentreren we ons op het samenvatten en verwerken van wetenschappelijke literatuur. Studenten schrijven gedurende het semester drie stukken. Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van het Nederlands. De woordenschat wordt uitgebreid met onder andere vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) en spreekwoorden en gezegden. Daarnaast werken we aan de opbouw van productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de meest frequente woorden van het Nederlands.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk, zowel inhoudelijk als formeel.

 • Studenten hebben kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van hun specialisatie.

 • Studenten doen extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

 • Studenten kunnen zelfstandig wetenschappelijke artikelen bestuderen en daarover vragen beantwoorden.

 • Studenten kunnen een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en dat artikel helder verwerken voor een niet gespecialiseerd publiek.

 • Studenten kunnen lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten. Studenten kunnen met gebruikmaking van grammatica’s en stijlgids hun eigen en andermans schrijfwerk verbeteren.
  In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2/C1.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege – aanwezigheid is verplicht – en zelfstudie

Studielast

De totale studielast van dit college is 280 uur
zelfstandige bestudering van de liteatuurlijst inclusief mondeling tentamen 140 uur

 • bijeenkomsten van 2 uur 26 uur

 • voorbereiding colleges ongeveer 4 uur per week 48 uur

 • schrijven stukken 20

 • voorbereiding toetsen 46 uur

Toetsing

 • Mondeling tentamen van ongeveer drie kwartier over een leeslijst op het gebied van de specialisatie (50%)

 • Twee van de drie geschreven stukken worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands (samen 20%)

 • Twee schriftelijke woordenschattoetsen (samen 15%). De eerste toets wordt halverwege het semester afgenomen, de tweede na afloop ervan.

 • Onvoorbereid schrijven van een stuk. Hierbij wordt inhoud, opbouw en het Nederlands beoordeeld. Bij dit tentamen mogen grammatica’s en woordenboeken worden gebruikt. (10%).

 • Huiswerk op tijd en voldoende ingeleverd (5%)
  De beide woordenschattoetsen moeten voldoende zijn (minimaal 5,5), het mondeling tentamen en het onvoorbereid geschreven stuk moeten minimaal een 6 zijn. Bij een onvoldoende eindresultaat overlegt de docent met de student over herkansingen. Dit hangt af van de onderdelen die onvoldoende zijn.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

 • Leeslijsten per specialisatie beschikbaar op Blackboard

 • Syllabus Taalvaardigheid III beschikbaar via Blackboard

 • B. de Boer en B. Lijmbach, De spijker op de kop, Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. (uitgeverij Coutinho. editie maakt niet uit)

 • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica voor anderstaligen (Groningen, 2004). Dit boek wordt alleen gebruikt als naslagwerk.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. L.M. Winkelmolen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl