Prospectus

nl en

Introduction to Linguistics

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voldoende voor Taalanalyse.

Beschrijving

Aan de hand van het boek Taal en taalwetenschap wordt een brede inleiding gegeven in de taalkunde. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en de verschillende moedertalen van de deelnemende studenten. De volgende gebieden van de taalkunde komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde en tweedetaalverwerving.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van taalwetenschappelijke basisbegrippen en de vaardigheid deze begrippen toe te passen bij het oplossen van concrete taalkundige problemen. Alle delen van de taalwetenschap komen daarbij aan de orde, van fonologie en fonetiek tot semantiek en pragmatiek, en van taalverwerving en discourse tot meertaligheid en taalverandering. Wanneer relevant zal gewezen worden op aansluiting met taalkundige bijvakken in het 3e jaar.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met wekelijkse huiswerkopdrachten.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen boek en maken wekelijkse opdrachten: 76 uur

  • voorbereiding deeltentamens: 36 uur

Toetsing

Aan het eind van het eerste blok is er een deeltentamen bestaande uit korte open vragen over de eerste helft van de stof (50%). De cursus wordt afgesloten met een tentamen over de tweede helft van de stof, eveneens bestaande uit open vragen (50%). Bij een onvoldoende voor één of beide deeltoetsen is er één herkansingsmogelijkheid, waarbij alle stof aan de orde komt.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze aanvullende informatie. Daarnaast worden de wekelijkse powerpointpresentaties ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Baker, A.E., J. Don & K. Hengeveld (red.) (2013) Taal en taalwetenschap (2e editie). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-470-67213-6.

Voor het eerste college hoofdstuk 1 bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar als à la carte – en contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. J. Caspers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen