Prospectus

nl en

Analysis of Literary texts, Language Acquisition II

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voldoende voor Lezen / Woordenschat 2 – Taalverwerving I.

Beschrijving

Dit college is opgebouwd uit twee delen. De eerste helft van het college wordt besteed aan poëzieanalyse. Tijdens het college legt de docent de belangrijkste theorie uit; tijdens het tweede deel van elk college analyseren en interpreteren we bekende gedichten uit de Nederlandse literatuur, van de negentiende en twintigste eeuw. Welke soorten poëzie zijn er? Hoe kunnen we metrum, rijm en stijlfiguren betrekken bij de interpretatie? Hoe hangen vorm en inhoud samen?

In het tweede deel van het college staat proza centraal. Aan de hand van een serie korte verhalen van moderne Nederlandse auteurs wordt de verteltechniek in literaire teksten behandeld. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde, zoals: wat is het effect van het gekozen vertelperspectief, hoe bouwt een auteur spanning op, hoe krijgen de personages en ruimte en tijd gestalte?

Wekelijks zijn er korte presentaties van studenten (over een of twee gedichten, of over een kort verhaal). Dit college sluit aan bij Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2. Daarnaast breiden studenten zelfstandig hun woordenschat uit met behulp van oefeningen op Blackboard.

Leerdoelen

In de eerste plaats krijgen studenten inzicht in de basistheorie van de literaire analyse, zowel van proza als van poëzie, en leren ze de theorie zelfstandig toe te passen op verhalen en gedichten. Bovendien maken ze kennis met bekende dichters en schrijvers uit de moderne Nederlandse literatuur. Ten slotte kunnen de studenten hun presentatievaardigheden verbeteren.

Wat betreft woordenschat is het doel om de Nederlandse woordenschat uit te breiden met minimaal 1500 woorden. Er wordt toegewerkt naar niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht; er wordt een actieve participatie verwacht.\ ### Studielast

Studielast
Totale studielast voor de cursus: 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur

  • tijd voor het maken van opdrachten (Woordenschat en Analyse): 60 uur

  • tijd voor het voorbereiden van een referaat: 12 uur

Toetsing

Dit college wordt op verschillende manieren getoetst:

Tentamen poëzie- en verhaalanalyse (50% van het eindcijfer)

  • open vragen naar aanleiding van de collegestof en naar aanleiding van een (nog niet besproken) gedicht en verhaal. Het gebruik van woordenboeken is toegestaan. Voor dit tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald. Indien het cijfer lager is, kan het tentamen worden herkanst.
    Tentamens woordenschat (50% van het eindcijfer)

  • vier woordenschattoetsen, verspreid over het semester. Deze moeten alle vier voldoende zijn.

Referaat (‘aan verplichting voldaan’)

  • studenten houden een referaat. Hiervoor krijgen zij geen cijfer, maar de vermelding ‘aan verplichting voldaan’. Zonder referaat is er geen toegang tot het tentamen poëzie- en verhaalanalyse.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruikgemaakt van Blackboard

Literatuur

Verhaalanalyse
Het materiaal (verhalen en gedichten) wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Woordenschat:
Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Bij voorkeur 4e druk, 2013.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis. . Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.
Registration Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. R.A.M. Honings, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 2.02b) – 071-527 2126.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.