Prospectus

nl en

Administrative Law

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding bestuursrecht. Afronding van het vak Bestuursrecht dient tot aanbeveling.

Beschrijving

In het eerste jaar van uw studie heeft u via het vak Inleiding Bestuursrecht kennis gemaakt met het bestuursrecht: het rechtsgebied dat de regels bevat die zien op de relatie tussen de overheid (bestuursorganen) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds. In het tweede jaar vond via het vak Bestuursrecht een thematische verdieping plaats, waarbij het bestuur in zijn verschillende verschijningsvormen de revue passeerde en steeds werd ingegaan op de (on)mogelijkheden van bestuurlijk optreden. In dit derdejaars vak Bestuursprocesrecht leert u, heel kort gezegd, hoe burgers en rechtspersonen kunnen opkomen tegen bestuurlijk optreden waarmee zij het niet eens zijn.

Het bestuursprocesrecht geeft de regels waarmee geschillen over besluiten van bestuursorganen worden beslecht. In dit vak maakt u kennis met deze regels, leert u de regels toe te passen op diverse casus en krijgt u inzicht in de leerstukken en beginselen die aan de procesregels ten grondslag liggen. Het vak volgt de chronologische gang van een bestuursrechtelijke procedure, beginnend bij het initiëren van een bestuurlijke voorprocedure en eindigend in een uitspraak van de rechter in (hoger) beroep. We behandelen de belangrijkste bestuursprocesrechtelijke onderwerpen, die ieder praktiserend jurist moet beheersen ten einde beroepsfouten te voorkomen. Zo kan een te laat ingesteld rechtsmiddel of een te beperkt ingestoken beroep ertoe leiden dat een besluit onherroepelijk in rechte vaststaat. Naast de belangrijkste hoofdregels bestaat veel aandacht voor de structuur van het proces en de achterliggende beginselen. U leert het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid kennen en leert waarom dat historisch zo is gegroeid. Interne rechtsvergelijking met het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht helpt u de bestuursrechtelijke procesregels beter te begrijpen en de uitgangspunten en beginselen van het bestuursprocesrecht nader te duiden.

LET OP: dit vak bouwt voort op het eerstejaars vak Inleiding Bestuursrecht. De basisbegrippen van het bestuursrecht waarmee u in dat vak heeft kennisgemaakt (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit en het systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming) worden bekend verondersteld. Door middel van zelfstudie – ondersteund door kleine opfriscolleges en meerkeuzeopgaven opgenomen in de Blackboardomgeving – wordt u geacht dit basisniveau aan kennis te onderhouden en, waar nodig, op te frissen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verschaffen van een grondige kennis van en van inzicht in de essentialia van het Nederlands bestuursprocesrecht en het aanleren van vaardigheden voor de omgang met dit rechtsgebied.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt het verband verklaren tussen de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse systeem van rechtsbescherming in het bestuursrecht en de huidige inrichting ervan.

 • U kunt de karakteristieken van het Nederlandse systeem van rechtsbescherming in het bestuursrecht uitleggen aan zowel een juridisch als een niet-juridisch publiek.

 • U kunt bestuursrechtelijke procedures vergelijken met civiele respectievelijk strafrechtelijke procedures en de verschillen en overeenkomsten tussen bestuursrechtelijke procedures enerzijds en civiele respectievelijk strafrechtelijke procedures anderzijds toelichten.

 • U kunt reflecteren op de verschillende stadia van rechtsbescherming, namelijk de bestuurlijke voorprocedure en de procedure bij de rechter. Hierbij kunt u onderscheid maken tussen de verschillende taken en bevoegdheden van de bij die stadia behorende en daarin werkzame actoren.

 • U kunt de structuur van de Algemene wet bestuursrecht en het belang van de daarin neergelegde regels van bestuursprocesrecht toelichten.

 • U kunt uw kennis van en uw inzicht in het Nederlandse systeem van rechtsbescherming in het bestuursrecht en de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde regels van bestuursprocesrecht toepassen op gemiddeld complexe casus die zijn gebaseerd op de praktijk. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, kunt u deze onderling beoordelen op hun juridische kwaliteit.

 • U kunt kritisch reflecteren op een actuele ontwikkeling in het bestuursprocesrecht.

 • U bent in staat een ontvankelijk bezwaar- en beroepschrift op te stellen.

 • U kunt de analyse van een casus op basis van wetgeving en jurisprudentie, alsook de kritische reflectie op een actuele ontwikkeling in het bestuursprocesrecht op een heldere en overtuigende wijze overbrengen aan een geïnformeerd publiek: u kunt positie innemen in het juridische debat.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Naam docent: prof. mr. Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof

Intensieve werkgroepen

 • Aantal à 1 uur: 1 (in de eerste onderwijsweek kennismaking en uitleg over werkwijze intensieve werkgroep)

 • Aantal à 2 uur: 6 (vanaf de tweede onderwijsweek)

 • Namen docenten: mr. dr. J.E. van den Brink, mr. dr. A. Drahmann & mr. dr. F.M.J. den Houdijker

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het voorbereiden van de per week in het werkboek opgenomen opgaven. In de laatste onderwijsweek bestaat de voorbereiding uit de mogelijkheid een schriftelijke opdracht in te leveren die van commentaar wordt voorzien en tijdens de werkgroepbijeenkomst wordt besproken. Deelname aan de werkgroep is alleen mogelijk indien men is voorbereid en actief participeert.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Casuscolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (vanaf de tweede tot en met de zesde onderwijsweek)

 • Naam docent: mr. dr. F.M.J. den Houdijker

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het voorbereiden van de per week in het werkboek opgenomen opgaven. Bij deelname aan het casuscolleges verdient voorbereiding aanbeveling, maar het is niet verplicht.

Q&A-sessie:
Aantal à 2 uur: 1
Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de docent(en) over onderdelen van de studiestof die men niet goed begrijpt. Aanwezigheid is niet verplicht. Als men wel komt, is het formuleren van concrete vragen wel een vereiste, er komt alleen een A op de Q.

N.B. Studenten kunnen zelf kiezen of ze de casuscolleges volgen of de werkgroepen. In beide colleges worden dezelfde opgaven behandeld. In het casuscollege staat het standaardantwoord centraal. In de werkgroepen staat de analyse van het zelf gevonden antwoord centraal en is er veel aandacht voor vaardighedenonderwijs. U wordt bijvoorbeeld getraind in het stapsgewijs opbouwen van antwoorden op open
vragen. Voor een constructieve aanpak en diepgang is het de bedoeling dat u dan elke week komt en participeert.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit korte open vragen en casusvragen en één grotere, praktijkgerichte opgave.

Inleverprocedures
De inleverprocedure rondom de tussentijdse schriftelijke opdracht zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep/casuscolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013 (5e druk)

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2015-2016 of Blauwe VNW 2015-2016

Werkboek:

 • Werkboek Bestuursprocesrecht (studiejaar 2015-2016)

Reader:

 • Jurisprudentiereader Bestuursprocesrecht (studiejaar 2015-2016)

Aanbevolen studiemateriaal

 • eventueel bekend te maken via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. dr. F.M.J. den Houdijker

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A1.57

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 7760 (secretariaat)

 • E-mail: f.m.j.den.houdijker@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.