Prospectus

nl en

Labour Law

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Arbeidsrecht geeft u in het tweede jaar van de studie een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. De doelstelling van het vak betreft de introductie in de eigen kenmerken van het sociaal recht:

 • Ongelijkheidscompensatie / bescherming van de zwakkere partij(en).

 • integratie van publiek- en privaatrecht

 • samenhang van collectieve en individuele rechtsregels

  In het vak arbeidsrecht worden drie thema’s besproken:

 • het individuele arbeidsrecht

 • het collectieve arbeidsrecht en

 • het socialezekerheidsrecht.

Het individuele arbeidsrecht normeert de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht. Het collectieve arbeidsrecht normeert de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers. Dit omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Het socialezekerheidsrecht als derde tak van het sociaal recht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door reïntegratieactiviteiten en uitkeringen. In dit vak ligt de nadruk op de sociale zekerheid voor werknemers: regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
Het vak geeft een gedegen inleiding tot voorgenoemde drie delen aan de hand van de onderliggende vraag hoe het recht kan bijdragen aan sociale cohesie.

Leerdoelen

Doel van het vak

 • Met de door u reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, bent u in staat om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeidsrecht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in een concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • U kunt de eigen kenmerken, kerngebieden, logica en dynamiek van het arbeidsrecht beschrijven, herkennen en onderscheiden van en/of relateren aan de kenmerken van andere rechtsgebieden;

 • U kunt actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen van het arbeidsrecht;

 • U bent in staat om de opgegeven literatuur, relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie efficiënt te lezen en interpreteren. U kunt in relevante jurisprudentie de centrale feiten en rechtsregels lokaliseren, onthouden en uitleggen;

 • Op basis van de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie kunt u juridische schema’s afleiden en toepassen op de in een concrete casus omschreven feiten en omstandigheden. Hiertoe dienen ook de verschillende arresten juist gerelateerd te worden aan het schema: welke stap in het schema wordt door welk arrest ingevuld;

 • U kunt in een redelijk complexe casus aan de hand van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie de rechtsgeldigheid van een actie en/of overeenkomst beoordelen en de verschillende rechten en plichten van werknemer en werkgever benoemen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr. B. Barentsen, prof. mr. G.C. Boot, , Mw Mr.dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen hoofdstukken uit leerboek, opgegeven rechtspraak

Werkgroep

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. I.A. Haanappel-van der Burg, mr. R. Hansma., mr. R.V.M. Meyers, mr. drs. C.J. Soons, mr. C.L. Waterman, mr. L. Wierckx

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Schriftelijk voorbereiden casus aan de hand van leerboek, wet- en regelgeving en rechtspraak : u kunt kiezen tussen werkgroeponderwijs.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (casus).

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (Juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers. (Juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

 • Jurisprudentiebundel gelieerd aan leerboek en wettenbundel (juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: Hele dag

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO