Prospectus

nl en

Administrative Law

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Bestuursrecht

Beschrijving

Het bestuur, wie of wat is dat eigenlijk? En wat doet het bestuur als het aan het besturen is en wat mag het daarbij wel en niet doen? Er zijn vele manieren waarop je in Nederland geconfronteerd kan worden met ‘het bestuur’ en bestuurlijke besluitvorming. De journalist die probeert om via de Wet openbaarheid van bestuur inzicht te verkrijgen in de achtergronden bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden om een nieuw poppodium te bouwen, de vreemdeling die een verblijfsvergunning aanvraagt om in Leiden een masteropleiding te kunnen volgen, de huiseigenaar die zijn woning graag grondig wil verbouwen en de kokkelvisser die te horen krijgt dat hij in de nabije toekomst geen kokkels meer mag vangen, allemaal worden zij geconfronteerd met een bestuursorgaan dat een besluit neemt dat gevolgen heeft voor hen als belanghebbende, en mogelijk voor derde-belanghebbenden (de buurman van de huiseigenaar bijvoorbeeld).

In dit vak maakt u kennis met het bestuur in zijn belangrijkste verschijningsvormen. U leert daarbij dat het bestuur niet alleen kan besturen door middel van het bestuursrecht, maar ook gebruik kan maken van het privaatrecht. Ook wordt stil gestaan bij optreden van het bestuur dat schade veroorzaakt en, uiteraard, bij de grenzen aan het optreden van het bestuur. Hierbij is steeds aandacht voor de grote mate van verwevenheid tussen de Nederlandse en de internationale en Europese rechtsorde. Deze verwevenheid is van grote invloed op de verhouding tussen de overheid en de burger en heeft bijvoorbeeld consequenties voor de normering van bestuursoptreden.

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding bestuursrecht. De basisbegrippen van het bestuursrecht waarmee u in dat vak heeft kennisgemaakt (bestuursorgaan, belanghebbende, besluitbegrip en de a.b.b.b.) worden bekend verondersteld. Door middel van zelfstudie (ondersteund door studiewijzers in het werkboek en door zelftoetsvragen en meerkeuzetoetsen in de Blackboardomgeving) wordt u geacht dit basisniveau aan kennis te onderhouden en, waar nodig, op te frissen. Aan de hand van de studieboeken en enkele readers vindt tijdens de hoorcolleges en de casuscolleges een thematische verdieping plaats, waarbij het bestuur in haar verschillende verschijningsvormen de revue passeert en steeds wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van bestuurlijk optreden.

Naast de genoemde reguliere onderwijsvormen (hoor- en casuscolleges) biedt dit vak de ruimte voor wekelijkse deelname aan twee andere onderwijsvormen: de Ateliers en de Q&A-sessies. Zie hierover verder onder Onderwijsvormen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping van de kennis van de kernelementen van het Nederlandse bestuursrecht en het bieden van een eerste kennismaking met enkele materiële terreinen van het bestuursrecht. Verdieping van het inzicht in de werking en het systeem van het Nederlandse bestuursrecht. Het verdiepen van de kennis van de verschillende verschijningsvormen van het bestuur, alsook de rechten en plichten van de belangrijkste actoren in het bestuursrecht (bestuursorganen, belanghebbenden) en de grenzen aan bestuursoptreden. Verdieping van de kennis van de internationale en Europese context waarbinnen het bestuursrecht functioneert en het vergroten van het inzicht in de manier waarop het internationale en Europese recht consequenties heeft voor het nationale recht en de bevoegdheden van nationale actoren in het bestuursrecht. Dit alles gecombineerd met training in enkele van de professionele vaardigheden die men nodig heeft in de juridische beroepspraktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft een grondige kennis van en inzicht in de structuur en samenhang van kernelementen van het Nederlandse bestuursrecht. U kunt in het bijzonder verbanden leggen tussen bestuurlijke rechtsbetrekkingen en u kunt verschillen toelichten tussen dwingend en handhavend bestuur, presterend bestuur, bestuur ter uitvoering van Europees recht, schadeveroorzakend bestuur en besturen door middel van privaatrecht, met inachtneming van de Europeesrechtelijke kaders.

 • U kunt een bestuursrechtelijke casus uit de actuele praktijk oplossen door de opgedane kennis toe te passen en juridisch gefundeerde oplossingen aan te dragen. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, kunt u deze onderling beoordelen op hun juridische kwaliteit.

 • U kunt kritisch reflecteren op een actuele ontwikkeling in het bestuursrecht.

 • U kunt de kennis, oplossing of kritische reflectie op een heldere en overtuigende wijze overbrengen aan een geïnformeerd publiek van medestudenten of professionals: u kunt positie innemen in het juridische debat.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof.mr. T. Barkhuysen en prof.mr. W. den Ouden

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Casuscolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Naam docent: wordt nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Q&A-sessies

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Naam docent: wordt nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de docent over onderdelen van de stof die nog niet goed wordt begrepen.

 • Omschrijving: Ateliers

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid om aan de hand van onderwijs door een specialist, een externe deskundige of een bevlogen onderzoeker meer inzicht te verkrijgen in de aard van het bestuursrecht en de verschillende toepassingen ervan in de praktijk.

 • Omschrijving: Tentamentraining

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docent: wordt nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondig bestuderen van alle studiestof.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Naast de hiervoor genoemde onderwijsvormen, vormt gestructureerde zelfstudie een essentieel onderdeel van het vak Bestuursrecht. Dat houdt in dat een deel van de verplichte studiestof zelfstandig dient te worden bestudeerd, zonder dat tijdens de hoorcolleges of casuscolleges uitdrukkelijk op die stof wordt ingegaan.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit 5 open vragen en 1 praktijkgerichte essayvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de open vragen mee voor 70% en de essayvraag voor 30%.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, de casuscolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 1. Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013 (4e druk)

 • Vijfde herziene editie van de Ars Aequi Jurisprudentiebundel Staats- en bestuursrecht (Ars Aequi Libri, Nijmegen) onder redactie van A.M.M.M. Bots e.a.(te verschijnen medio augustus 2015)

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2015-2016 of Blauwe VNW 2015-2016

Werkboek

 • Werkboek Bestuursrecht (studiejaar 2015-2016)

Readers

 • Literatuurreader Bestuursrecht (studiejaar 2015-2016)

 • Jurisprudentiereader Bestuursrecht (studiejaar 2015-2016)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. mr.drs. M.J.M. (Michael) Verhulst

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B1.13

 • Telefoon: 071 527 4727

 • E-mail: m.j.m.verhulst@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats-en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7760

 • E-mail: “staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO