Prospectus

nl en

Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap heeft een drieledige doelstelling. Allereerst biedt het vak een introductie in de methodologische aspecten van de rechtswetenschap. Daarnaast laat het u kennis maken met enkele centrale noties uit de wetenschapsfilosofie en methodologie van de wetenschap. Hierbij wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen exacte wetenschappen, sociale wetenschappen en normatieve wetenschappen. Op deze wijze krijgt u inzicht in de verschillende soorten wetenschappen en met name in de plaats van de rechtswetenschap in de totale kring van wetenschappen. Hierbij staan wij ook stil bij de vraag naar de ‘wetenschappelijkheid’ van de rechtswetenschap. Naast de theoretische aspecten staan bij dit vak de praktische aspecten van het doen van wetenschappelijk (juridisch) onderzoek centraal. In dat kader wordt eveneens aandacht besteed aan (juridische) onderzoeksvaardigheden, in het bijzonder aan (juridische) schrijfvaardigheid en het opstellen van een uit (rechts)wetenschappelijk oogpunt goede argumentatie. Tot slot komt in dit verband de wetenschappelijke integriteit van de (student-) onderzoeker aan de orde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap is bedoeld om uw basale kennis bij te brengen over de methodische aspecten van de rechtswetenschap en u inzicht te verschaffen in de verschillende soorten van wetenschap en met name in de plaats die de rechtswetenschap daarbinnen inneemt. Vragen als wat is het verschil tussen empirisch en normatief onderzoek, wat is het verschil tussen inductie en deductie, wat is het onderscheid tussen verificatie en falsificatie komen hierbij aan de orde en dient u te kunnen beantwoorden en met voorbeelden te kunnen onderbouwen. Naast ‘het kennen’ staat ook ‘het kunnen’ centraal in dit vak. U dient u enige onderzoeksvaardigheden eigen te maken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U hebt kennis van de methodische aspecten van de rechtswetenschap en kunt deze met voorbeelden onderbouwen.

 • U kunt onderscheid maken tussen de verschillende soorten van wetenschappen en de plaats van de rechtswetenschap in de totale kring van wetenschappen.

 • U kunt enkele centrale noties uit de wetenschapsfilosofie en methodologie van de wetenschap beschrijven en met voorbeelden illustreren.

 • U herkent methoden en technieken die juristen hanteren bij wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Prof.dr. P. Cliteur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen teksten Reader.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Dhr Mr dr. A.J. Kwak, Dhr Mr dr. G. Molier e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen teksten Syllabus en het schriftelijk voorbereiden van de opdrachten in de Syllabus.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Studiebegeleiding:

Spreekuur: 1 uur gedurende zes weken

 • Naam docent: Dhr Mr dr. A.J. Kwak, Dhr Mr dr. G. Molier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis vragen voor te leggen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een essayvraag.
  Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80%, de essayvragen voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege en de werkgroep.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt nader bekendgemaakt.

Werkboek:

 • Syllabus Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

 • Teksten op Blackboard

Reader:

 • Reader Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

 • Teksten op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr Mr dr. A.J. Kwak, Dhr Mr dr. G. Molier

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.40

 • Bereikbaarheid: spreekuur maandag van 16.00-17.00 uur (vanaf week 2)

 • Telefoon: 071-527 8515

 • E-mail: a.j.kwak@law.leidenuniv.nl ; g.molier@law.leidenuniv.nl
  h3. Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl