Prospectus

nl en

Offenders and Victims

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master Criminologie in Leiden.(Vergelijk artikel 5.2.2 OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving (afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving) en artikel 5.2.2 OER Master Forensische Criminologie.)

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee delen van elk 7 weken: een dader- en slachtofferdeel. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

Beide cursusdelen bestaan uit een reeks van ten minste 5 hoorcolleges, 5 werkgroepen en 1 deeltoets. Tijdens de hoorcolleges zal aan de hand van de actualiteit, beeldmateriaal en klassikale opdrachten dieper worden ingegaan op de literatuur. Tijdens de werkgroepen verzorgt u een presentatie over een thema dat aansluit bij de betreffende week en zal, aan de hand van opdrachten, worden stilgestaan bij de studiestof. De onderwerpen voor de presentaties worden door de docenten van tevoren vastgesteld. U kunt zich voorafgaande aan de cursus op het onderwerp van uw keuze inschrijven. Hierbij geldt het adagium “Wie ’t eerst komt, die ’t eerst maalt.” Over de presentatie dient schriftelijk verslag te worden gedaan. Aan het einde van elk cursusdeel zal worden geoefend met toetsvragen. Beide cursusdelen worden afgesloten met een deeltoets.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan dader- en slachtofferschap uitleggen;

 • meetproblemen in dader- en slachtofferonderzoek benoemen;

 • theorieën over dader- en slachtofferschap, over gevolgen van dader- en slachtofferschap, over angst voor slachtofferschap en over beeldvorming rondom daders en slachtoffers uitleggen (aan de hand van een casus);

 • de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen beschrijven (aan de hand van een casus);

 • aan de hand van een korte beschrijving van het design van een fictief onderzoek, de aard van samenhang tussen twee variabelen beoordelen en benoemen, alsmede de methodologische kwaliteiten van de studie;

 • eenvoudige tabellen en grafieken over dader- en slachtofferschap interpreteren;

 • een presentatie voorbereiden en houden over een thema gerelateerd aan dader- en slachtofferschap en daar schriftelijk verslag over doen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2 ×5 voor beide cursusdelen

 • Namen docenten: mevr. dr. M.H.A. Kluin (daderdeel) en dr. mr. M.J.J. Kunst (slachtofferdeel, coördinator).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt..

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 × 5 voor beide cursusdelen

 • Namen docenten: mevr. dr. M.H.A. Kluin (daderdeel) en dr. mr. M.J.J. Kunst (slachtofferdeel, coördinator).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt.

Spreekuren

 • Aantal à 1 uur: 2 × 5 voor beide onderdelen

Toetsing

 • Deeltoets Daders: 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

 • Deeltoets Slachtoffers: 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met (overwegend) open vragen (70% van het cijfer)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van een schrijfopdracht. Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Als u een onvoldoende heeft voor het tentamen, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een schriftelijk hertentamen af te leggen.

 • De opdrachtcijfers blijven gedurende het lopende studiejaar en het daaropvolgende studiejaar geldig. Als u een opdrachtcijfer wilt meenemen uit een eerder studiejaar, dient u zich bij aanvang van het vak bij de coördinator te melden.

Becijfering

 • Het tentamencijfer is het gemiddelde van beide deeltoetsen (beide onderdelen tellen dus voor 50% mee). De cursus kan alleen worden gehaald, indien u een voldoende heeft gehaald voor beide deeltoetsen èn een voldoende heeft gehaald voor de presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover. Alleen in dat geval krijgt u de studiepunten voor het vak (10 EC) toegekend.

 • Voor beide deeltoetsen wordt een cijfer aan het OIC doorgegeven. De cijfers voor de eerste deeltoets worden ongeacht het resultaat voor de presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover doorgegeven aan het OIC en door het OIC geregistreerd. Indien de tweede deeltoets wordt behaald, maar de presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover niet, dan zal voor de tweede deeltoets het cijfer 5 aan het OIC worden doorgegeven. Daarop geldt één uitzondering: Indien voor de tweede deeltoets lager dan een 5 is gehaald, dan wordt dat cijfer aan het OIC doorgegeven.

 • Per onderdeel kan worden deelgenomen aan de conditionele herkansing.

 • Mits voldoende blijven de (deel)cijfers conform de facultaire regels voor de geldigheidsduur van tentamens aan het einde van het studiejaar staan.

 • De presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover wordt individueel beoordeeld met een voldoende/onvoldoende. Inschrijving voor de groepspresentatie dient voorafgaande aan de cursus – middels de op Blackboard en/of in de op Blackboard geplaatste vakleidraad aangegeven procedure – te geschieden. Wanneer u zich hier niet aan houdt en niet door de vakcoördinator alsnog bij een presentatiethema kunt worden ingedeeld, dient u – bij wijze van herkansing – een vervangend paper te schrijven. Als u een onvoldoende haalt voor de presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover, kunt u – eveneens door middel van een paper over het onderwerp van de presentatie – alsnog aan dit onderdeel voldoen.

 • Bij een voldoende blijft de beoordeling van de presentatie en de schriftelijke verslaglegging daarover staan aan het einde van het studiejaar en is zij ook geldig in het direct daarop volgende studiejaar. Als u in het collegejaar 2014-2015 de presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover met een voldoende heeft afgerond, kunt – onder overlegging van een e-mail waaruit blijkt dat u die opdracht in dat collegejaar heeft behaald – eenmalig een verzoek tot vijstelling van deze opdracht bij de vakcoördinator indienen (via criminologie@law.leidenuniv.nl).

Werkgroepen

 • In aanvulling op de aanwezigheidsregeling geldt dat u aanwezig dient te zijn bij de werkgroep waarin u samen met mede-studenten een groepspresentatie dient te verzorgen. Dit geldt ook voor deeltijdstudenten.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.23

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl