Prospectus

nl en

Tutoraat Pedagogische Wetenschappen jaar 2

Course
2015-2016

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen tutoraat

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van een academische houding. Kritisch kijken, leren vragen te stellen en na te denken over hoe een (evidence-based) antwoord op vragen gegeven kan worden, zijn belangrijke vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken. Het ontwikkelen van goede onderzoeksvaardigheden is hierbij erg belangrijk. Het tutoraat in jaar 2 staat in het teken van verder leren nadenken over pedagogisch onderzoek (onderzoeksvragen, – designs, ethische en methodologische kwesties). Dit gebeurt in verschillende soorten bijeenkomsten; kleinschalige tutoraatsbijeenkomsten en vier onderzoekscolloquia. Het tutoraat in het tweede jaar is nauw verbonden met het Oefenonderzoek. Er wordt gewerkt in dezelfde groepen en in het tutoraat wordt op verschillende momenten geoefend met materiaal uit het oefenonderzoek.
In het tutoraat wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van academische vaardigheden, zoals schrijfvaardigheid en presenteren. Er is veel aandacht voor de rol van de academische vaardigheden in de beroepspraktijk (zoals het nut van academisch schrijven voor het maken van intakeverslagen, en de interpretatie en verslaglegging van testen). Gespreksvaardigheden komen ook weer aan de orde. Het verband tussen theorie/onderzoek en de beroepspraktijk wordt voortdurend gelegd. Het reflecteren op de eigen academische ontwikkeling is deel van de afronding van het tutoraat.

Eindtermen

 1. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.
  3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Het tutoraat in jaar 2 heeft drie soorten bijeenkomsten: – Introductiebijeenkomst
Aan het begin van het jaar vindt een gezamenlijke introductiebijeenkomst plaats van het Tutoraat jaar 2 en het Oefenonderzoek voor alle studenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gang van zaken in beide vakken uitgelegd. – Tutoraatsbijeenkomsten
Dit zijn werkgroepen van ongeveer 20-25 personen, waarin studenten actief werken aan verschillende opdrachten. De tutoraatsgroepen zijn wat samenstelling betreft hetzelfde als de groepen waarmee het Oefenonderzoek wordt uitgevoerd. Er zijn gemiddeld drie tutoraatsbijeenkomsten per blok. – Onderzoekscolloquia.
In elk blok volgen studenten één onderzoekscolloquium, dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van één van de vier Bachelorspecialisaties. Een onderzoekscolloquium is een hoorcollege van twee uur voor alle studenten tegelijk, waarin twee (lopende) onderzoeken worden gepresenteerd. Aan elk onderzoekscolloquium is een opdracht verbonden, waarin studenten op ethische dan wel methodologische aspecten van de onderzoeken ingaan. Deze opdrachten worden ingeleverd en tellen mee voor de afronding van het vak.

Toetsing

Een voldoende beoordeling van alle opdrachten (4 opdrachten behorende bij de onderzoekscolloquia, reflectie op eigen academische ontwikkeling, kleine opdrachten ter voorbereiding op en tijdens de tutoraatsbijeenkomsten) en een actieve deelname aan het tutoraat. Alle bijeenkomsten van het tutoraat (inclusief de onderzoekscolloquia) zijn verplicht; bij afwezigheid met een geldige reden – te beoordelen door coördinator en tutor – dient een vervangende opdracht gemaakt te worden. Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van het tweede semester.

Literatuur

Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard

Contact

Coördinator van het tutoraat jaar 2 wordt nog bekend gemaakt.