Prospectus

nl en

Oefenonderzoek

Course
2015-2016

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

In deze cursus zal de student(e) in groepsproces een onderzoek uitvoeren – onder begeleiding van een docent. Iedere student(e) schrijft zich in voor een bepaald thema (=het onderwerp van het Oefenonderzoek). De beschikbare thema’s worden uitgebreid beschreven op Blackboard.

Leerdoelen

 1. Kennismaken met en zelf doorlopen van elementen uit het onderzoeksproces:
 • inlezen probleemstelling;

 • formuleren van hypothesen;

 • uitwerken van de onderzoeksopzet;

 • dataverzameling;

 • dataverwerking;

 • data-analyse;

 • en rapportage.

 1. Oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1 en 2, uitgaande van een (ortho)pedagogische of onderwijs- of opleidingskundige vraagstelling

 2. Leren samenwerken in een taakgerichte groep

 3. Leren een onderzoek te rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk paper en een mondelinge presentatie.

 4. Kennismaking met ethische kwesties rondom het uitvoeren van een onderzoek. NB. De (geplande) activiteiten die studenten uitvoeren in het kader van Oefenonderzoek dienen VERPLICHT te worden voorgelegd aan de studentcommissie Ethiek. Op Blackboard is hierover alle informatie te vinden.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

 1. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.
  2.2 De bachelor kan onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.
  3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek bestaat uit 14 verplichte werkgroep-bijeenkomsten, verspreid over het gehele studiejaar (met gemiddeld 2 bijeenkomsten per maand vanaf oktober 2015 t/m mei 2016). In deze periode zal de student(e) tijdens de bijeenkomsten, maar ook daarbuiten, in groepsverband werken aan een onderzoek. Begin juni 2016 zal het vak worden afgesloten met een verslagbijeenkomst met presentaties van alle onderzoeksthema’s (verplichte aanwezigheid).

Toetsing

Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Men is geslaagd bij voldoende participatie aan alle aspecten van het oefenonderzoek en als de eindproducten van de groep (schriftelijk paper en mondelinge presentatie) als geheel en de bijdrage daaraan van de individuele student als voldoende beoordeeld zijn.

Voor alle werkgroep-bijeenkomsten van het oefenonderzoek, alsmede voor de afsluitende bijeenkomst geldt een aanwezigheidsplicht. Alleen met een heel geldige, zwaarwegende reden (ter beoordeling van de docent van de oefenonderzoeksgroep) mag men één keer afwezig zijn tijdens een werkgroep-bijeenkomst. Vakantie geldt niet als een zwaarwegende reden!

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Bij elk thema dient de student(e) een aantal artikelen te lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

 • Ackermann, Margriet e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. (dit boekje is in de propedeuse ook al bij verschillende studieonderdelen gebruikt).

 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the american pscyhological association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Verplichte inschrijving voor het Oefenonderzoek via USIS. Inschrijven voor een bepaald thema kan van maandag xx september 2015 tot uiterlijk xx september 2015. Zonder inschrijving kan men niet deelnemen aan het onderwijs!
Als zich minder dan vijf studenten hebben ingeschreven voor een onderzoeksthema, kan worden besloten het betreffende thema te laten vervallen en wordt men in onderling overleg bij een ander thema ingedeeld.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Contact

Coördinator: Dr. S. van der Veek