Prospectus

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor de jeugd die bij jeugdzorg hulp komt halen of hulp krijgt aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg. Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde orthopedagogen in Nederland. Daarmee wordt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste aspirant orthopedagogen.

Leerdoelen

Studenten moeten kennis hebben van:

 • het beleid t.a.v. de zorg voor de jeugd (zowel bureaus jeugdzorg als jeugdhulpverleningsinstellingen) in Nederland.

 • de relevante wet- en regelgeving.

 • waar, waartoe en op welke wijze de wet- en regelgeving een neerslag heeft gevonden in protocollen rond indicatiestelling/classificaties, verwijzing en behandeling.

 • de institutionele afhankelijkheden binnen de zorg voor de jeugd en kennis hebben van lokale (gemeentelijke) variëteiten.

 • verschillende werkmodellen van de zorg voor de jeugd in Nederland.

 • de mogelijkheden tot monitoring, controle en het indienen van klachten gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg, wie betrokken zijn bij deze aspecten van de zorg om de kwaliteit in de zorg en hoe de procesgang is.

Daarnaast moeten studenten op basis van analyses en evaluatie van zorgbeleid en zorgpraktijk gerichte optimaliseringadviezen kunnen formuleren voor afzonderlijke onderdelen van de zorg voor de jeugd en voor de samenhang/samenwerking tussen onderdelen.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Het cijfer dat wordt behaald is tevens het eindcijfer voor het onderdeel.

Daarnaast maken studenten een opdracht. Deze opdracht dient met een voldoende afgerond te zijn om het vak succesvol af te ronden.

Blackboard

Voor deze cursus wordt een Blackboard pagina ingericht. Studenten kunnen via Blackboard met elkaar communiceren.

Literatuur

 • De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van dit onderdeel is Prof.dr. P.H. Vedder.
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail.