Prospectus

nl en

The Black Legend. The construction of a negative image of Spain in Europe

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

De Zwarte legende over Spanje is één van de bekendste voorbeelden van een vijandbeeld uit de Europese geschiedenis. In diverse Europese landen is er in de vroegmoderne tijd over Spanje en de Spanjaarden een zeer negatief beeld gecreëerd, vooral vanwege de politieke belangen die daarmee gepaard gingen. In dit college kijken we zowel naar de inhoud van dat vijandbeeld, als naar de manier waarop dat beeld tot stand is gekomen.

Over de Nederlandse bijdrage aan dit onderwerp zijn wel enkele artikelen geschreven die we zullen bestuderen, maar er bestaat geen allesomvattend overzichtswerk. Het is de bedoeling van dit college om gezamenlijk tot een dergelijk overzichtswerk te komen. Dat betekent dat we eerst gezamenlijk de bestaande literatuur bestuderen, daarna bespreken hoe een dergelijk overzichtswerk eruit zou moeten zien, en vervolgens gaat iedereen (in principe individueel) aan de slag met het toebedeelde hoofdstuk van het nog niet bestaande boek. Daavoor zullen vooral gedrukte werken uit de zestiende en zeventiende eeuw moeten worden bestudeerd. .

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis, meer specifiek van de Europese geschiedenis van na 1500
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van- de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap
  1. inzicht verworven in de imagologie en in de vroegmoderne geschiedenis van Europa en die van Spanje en de Nederlanden in het bijzonder.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal 280 uur (10 ECTS):

 • Colleges: 26 uur

 • Individuele besprekingen: 2 uur

 • Verplichte literatuur en opdrachten: 70 uur

 • Onderzoek en werkstuk; 182 uur

Toetsing

 • Werkstuk (7200 woorden incl. noten en bibliografie, gebaseerd op primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Opdracht(en)
  Getoetste leerdoelen: 2a-c, 3-5

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 2a-d, 10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

Weging
Werkstuk: 80 %
Opdrachten en participatie: 10%
Mondelinge presentatie: 10%

Wat betreft de weging verder het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: het ter beschikking stellen van studiemateriaal, het aanlegggen van een gezamenlijke bibliografie en voor onderlinge communicatie.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld

Aanmelden

via uSis.

Contact

dhr. Dr. R.P. Fagel