Prospectus

nl en

A Jewish Past. Combining Family-, Urban- and Migration History

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Dat Amsterdam een rijk Joods verleden heeft, is algemeen bekend. Dat Den Haag vóór de Tweede Wereldoorlog de op één na grootste Joodse gemeenschap van dit land bezat, is veel minder bekend. Over hun alledaagse bestaan in de Hofstad is bovendien weinig geschreven. In dit seminar gaan we, aan de hand van straten, buurten en families, op zoek naar de vrijwel uitgewiste sporen van hun dagelijks leven. Bestonden er Joodse buurten en waarin onderscheidden die zich van andere buurten? Leefden gevestigde Joden en nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa verspreid over de stad? In welke beroepen vonden Joodse Hagenaars emplooi, en hoe organiseerden ze zich? Het is ook nadrukkelijk de bedoeling na te gaan welke raakvlakken er waren met hun Haagse stadgenoten en met gemeenschappen elders in Nederland – en Europa. We gaan een poging ondernemen om het Joodse leven van 1900 tot 1942 te herontdekken, en tot leven te laten komen.
In dit seminar komt een aantal wetenschappelijke benaderingen samen. Vandaar dat we beginnen met enige standaardwerken te bestuderen over familie-, stads- en migratiegeschiedenis. Daarna wordt de student op pad gestuurd voor lokaal archiefonderzoek, bestudering van kranten en andere media, maar bovenal voor interviews. Het is de bedoeling om de focus te richten op Den Haag (en Scheveningen), maar uiteraard zijn ook vergelijkingen met andere steden (of dorpen) mogelijk.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Sociale en Economische geschiedenis, meer specifiek van:
   a. de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren.
   b. het combineren van verschillende primaire bronnen (mondelinge bronnen, romans, beeldmateriaal, schoolboeken, kranten, volkstellingen en statistieken), uit diverse archieven (overheden, bedrijven en organisaties) met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines.
  1. kennis van minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben) en migraties.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus (10 EC x 28 uur) = 280.

 • Volgen van de colleges: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentaties = 12 uur

 • Lezen en bespreken verplichte literatuur = 52 uur

 • Schrijven tussentijds essay = 8 uur

 • Literatuur- en bronnenonderzoek werkstuk = 100 uur

 • Schrijven werkstuk = 80 uur

Toetsing

 • Werkstuk (7200 woorden incl. noten en bibliografie, gebaseerd op primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 8-9

 • Opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1a-d, 2a-d, 3-5, 7-8

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

Weging
Werkstuk: 80%
Opdrachten: 5%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 5%

Wat betreft de weging verder het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat de opdrachten altijd voldoende moeten zijn.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

In dit college wordt gebruik gemaakt gemaakt van Blackboard

Literatuur

De literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

via uSis.

Contact

Prof. Dr. W.H. Willems