Prospectus

nl en

Beyond the threat

Course
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het integratiedebat in Nederland en andere West-Europese landen staat hoog op de maatschappelijke agenda. De spanningen die de immigratie de afgelopen decennia heeft opgeroepen, zijn echter verre van nieuw. Door de eeuwen heen zijn tal van groepen nieuwkomers op weerstanden gestuit en ook het relatief hoge percentage van immigranten in de meeste Europese landen kent precedenten. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of de hedendaagse angsten reëel zijn. Om daar antwoord op te kunnen geven, is een vergelijking nodig met de situatie in eerdere perioden, zowel waar het gaat om de kenmerken van de migranten als om die van de samenlevingen waarin zij zich vestigden. Een historische vergelijking van het verloop van integratieprocessen en van maatschappelijke discussies over cultuurverschillen laat zien dat het ongeveer drie generaties, voordat migranten en hun nakomelingen geïntegreerd zijn.

In deze collegereeks draait het om de vergelijking van oude en nieuwe migranten in Nederland met die in andere landen, en een vergelijking van immgranten en emigranten. Het gaat in de reeks om migratie en integratie(beleid) in international vergelijkend perspectief. Een aantal vooraanstaande specialisten zal op systematische wijze de parallellen en verschillen tussen heden en verleden blootleggen. De reeks is interessant voor studenten, maar ook voor ambtenaren, beleidsmakers en andere professionals die zich met deze thema’s bezighouden. Diverse docenten zullen een overzicht geven over migratie- en integratieprocessen in West-Europa in de afgelopen vier eeuwen. Daarbij komen zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten aan bod.

Leerdoelen

De student heeft

 • kennis van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis, meer specifiek van

 • de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren;

 • minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben) en migraties (en de factoren die omvang en richting daarvan bepalen);

De student kan

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Vakspecifieke Leerdoelen:
Na afronding van de cursus beschikt de student over een goed overzicht over de belangrijkste (interdisciplinaire) theoretische en conceptuele benaderingen van migratie- en integratieprocessen.
Daarnaast is de student in staat gestructureerde vergelijkingen te maken diverse landen en tussen verschillende historische perioden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiding college en tentamen: 108 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

De vaardigheid om grote hoeveelheden informatie te verwerken en om kritisch op materiaal te reflecteren wordt getoetst door

 • twee schriftelijke deeltentamens met essayvragen

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing:
Beide deeltoetsen worden gelijktijdig herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • overzicht van literatuur

 • Powerpoint presentaties

Literatuur

Literatuur wordt aan begin van collegereeks bekend gemaakt. Er hoeven geen boeken te worden gekocht.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw Prof.dr. M.L.J.C. Schrover