Prospectus

nl en

Seminar Bachelor Thesis (Art History)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het eindwerkstuk is de bekroning van je bachelor Kunstgeschiedenis en de ultieme proeve van bekwaamheid op dit niveau. Het is dé mogelijkheid in de bachelor om je te specialiseren.

De tijd die je aan de bachelor eindscriptie te besteden hebt is begroot op 280 uur (10 ects) ofwel twee tot drie maanden fulltime. Voor de omvang van de scriptietekst moet je uitgaan van ongeveer 8.500 woorden, exclusief noten en literatuur (ca. 17-21 pagina’s, bij regelafstand 1.5).

Om je op de start van het onderzoek en het daarover rapporteren zo goed mogelijk voor te bereiden werk je in dit scriptieseminar stapsgewijs aan je onderzoeksopzet – van eerste idee tot concreet plan. Je doet dat onder begeleiding van de docenten. Dit zijn daarbij aandachtspunten:

 • formulering eerste onderzoeksidee

 • bedenken van een centrale onderzoeksvraag

 • uitwerking van het idee in een onderzoeksopzet

 • de literatuurlijst

 • het maken van een tijdplanning

Er zijn in totaal 5 à 6 bijeenkomsten: twee sessies vóór het kerstreces en drie of vier erna. Na de eerste bijeenkomst word je gekoppeld aan een persoonlijke scritiebegeleider. Tijdens de vervolgbijeenkomsten repeteer je in groepsverband de vereiste academische vaardigheden voor het schrijven van een eindwerkstuk en is er ruimte voor het bespreken van specifieke problemen. Wat is een goede onderzoeksvraag? Welke bronnen heb je nodig om de vraag te beantwoorden? Hoe organiseer je een complex betoog? Hoe spreek je een (wetenschappelijk) publiek aan?

Tot besluit presenteer je je onderzoek aan een forum van medestudenten en docenten. Als je het goed hebt gedaan krijg je toestemming om met het eigenlijke werk te beginnen.

Leerdoelen

 • Een idee omtrent de kunsthistorische werkelijkheid kunnen verwoorden en verduidelijken aan een gehoor van vakgenoten.

 • Het idee kunnen vertalen in een concrete onderzoeksvraag en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Kunnen bepalen welke onderzoeksbronnen er nodig zijn voor het beantwoorden van de vraagstelling.

 • Een realistische onderzoeksplanning kunnen maken.

 • Een deugdelijke en goed gestructureerde presentatie van circa 10 minuten over de gekozen onderzoeksvraag kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

Voor de leerdoelen met betrekking tot het eindwerkstuk Kunstgeschiedenis zelf zie het studieonderdeel “Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis” in deze studiegids, alsmede de betreffende bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement op de opleidingswebsite (algemeen en opleidingsspecifiek gedeelte).

Rooster

 • Donderdag 11-13 uur (2x in Blok II) en donderdag 15-17 uur (4x in Blok III) (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (5 à 6 sessies), gecombineerd met zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

12 uur: Deelname seminar: 2 uur p.w. x 6 weken
24 uur: Lezen algemene literatuur (ca. 120 pagina’s / 5 pagina’s per uur) bij de seminarsessies
80 uur: Literatuur- en bronnenonderzoek met het oog op het onderzoeksvoorstel
24 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden presentatie

140 uur

Toetsing

 • Actieve deelname aan de groepsdiscussies, voorbereiding op het seminar (20%).

 • Mondelinge presentatie, adequaat ondersteund met AV middelen, van het eigen onderzoeksvoorstel (20%).

 • Uitgewerkt onderzoeksvoorstel (60%) van circa 2000 woorden excl. noten en literatuur (= circa 4 à 5 pagina’s 1.5 regelafstand).

Compensatie: alle toetsonderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld onderzoeksvoorstel kan worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige componentenonderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Blackboard

Wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor het inleveren van het onderzoeksvoorstel, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

 • N.t.b.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (coördinator)

Opmerkingen

N.v.t.