Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Art and Photography 1800-present: Photo installations, between image and materiality

Course
2014-2015

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

De student zal door deze cursus een overzicht van verschillende fotografische artistieke praktijken in de 20ste en 21ste eeuw verkijgen. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre deze fotografische werken als beeldkunst of als objectkunst moeten worden aanschouwd. De te lezen teksten bieden hiervoor mogelijke antwoorden en reflecteren de verschillende theoretische benaderingen van fotografie. De materialiteit en presentatie van het fotowerk zal in de analyses een even belangrijke rol spelen als het beeld.

Leerdoelen

 • Relevante bronnen en literatuur op het gebied van fotografie en installatiekunst kunnen traceren.

 • De visuele karakteristieken van foto’s en installatiekunst kunnen herkennen en benoemen.

 • Voor het onderwerp relevante teksten aan een kritische analyse kunnen onderwerpen.

 • Een zelf gekozen vraagstelling over een deelonderwerp met betrekking tot fotografie en installatiekunst gedetailleerd kunnen uitwerken.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Vanuit een compacte en overdachte probleemstelling een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

 • Maandag 19-21 uur.

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 5 ects: 140 uur.

26 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur p.w. x 13 weken
40 uur: Literatuuronderzoek en lezen (ca. 320 pagina’s / 8 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: Schrijven paper (circa 3000 woorden)
—-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%).

 • Referaat (20%): referaat van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de verschillende toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: Onderzoeksvoorstel en schriftelijk werkstuk kunnen eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor het referaat kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor o.m. cursusinformatie en het ter beschikking stellen PowerPoints.

Literatuur

 • Syllabus (t.z.t. online te bestellen via: Readeronline).

 • Cotton, C., The Photograph as Contemporary Art, Thames & Hudson, 3rd edition 2014.

 • Westgeest, H., Take Place. Photography and Place from Multiple Perspectives, Amsterdam: Valiz, 2009.

(Het is niet vereist om de literatuur van tevoren te lezen.)

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (studiecoördinator)

Opmerkingen

Een (niet verplichte) excursie naar relevante fotografietentoonstellingen in Amsterdam is eveneens onderdeel van deze cursus.