Prospectus

nl en

Seminar BA2 Architecture and Decorative Arts: French Architecture and Decorative Arts during the Ancien Régime (1600-1789)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

Terwijl de Republiek der Verenigde Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw haar Gouden Eeuw beleefde, bouwde ook Frankrijk aan een positie als politieke grootmacht. Het Rampjaar van 1672 en de Hollandse Oorlogen die daarop volgden, legden veel druk op de Republiek, met wisselende successen en verliezen aan beide zijden tot gevolg. Op cultureel gebied toonde Frankrijk dat het blijvend kon wedijveren met het buitenland: internationale spanningen stimuleerden de ontwikkeling van een sterke Franse vormentaal die kon worden ingezet ter verheerlijking van de absolute vorst, Lodewijk XIV. Tijdens de achttiende eeuw behield Frankrijk zijn culturele hegemonie en zou het land de smaak aan de Europese hoven en in hoge kringen gaan bepalen.

In dit werkcollege bestuderen we de ontwikkeling van de Franse architectuur en kunstnijverheid tijdens de zeventiende- en achttiende eeuw, met een nadruk op de invloed van Frankrijk op de kunsten in de Hollandse Republiek. Als rode draad in de eerste colleges fungeert de relatie tussen de Italiaanse barok en het Franse classicisme tijdens de zeventiende eeuw, een complexe verhouding die nauw samenhangt met de politieke en culturele spanningen tussen de twee landen, en die zich duidelijk openbaart in de ontwerpwedstrijd voor de oostfaçade van het Louvre. We zullen ons richten op de religieuze conflicten in Frankrijk, die een stroom van vluchtelingen naar Nederland brachten, onder wie architect en ornamentgraveur Daniël Marot. Vervolgens zullen we ons verdiepen in de overgang van de barok naar de achttiende-eeuwse rococo en de ontwikkeling van latere stijlen. Aan bod komt de bloei van het complete interieur in deze eeuw, evenals de groeiende interesse in oriëntaalse motieven die door Franse architecten en ontwerpers werden toegeëigend.

Leerdoelen

 • Inzicht hebben in de ontwikkeling van architectuur en kunstnijverheid in Frankrijk (en Nederland) tijdens de zeventiende- en achttiende eeuw.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen en literatuur over architectuur en kunstnijverheid in het Frankrijk van de zeventiende- en achttiende eeuw.

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van architectuur en/of kunstnijverheid.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kunnen kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling kunnen uitwerken in een onderzoeksvoorstel en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Dinsdag 9-11 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 5 ects: 140 uur.

26 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur p.w. x 13 weken
40 uur: Literatuuronderzoek en lezen (ca. 280 pagina’s a 7 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: Schrijven paper (circa 3000 woorden)
—-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%).

 • Referaat (20%) van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de verschillende toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

….

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta

Opmerkingen

Geen.