Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: Close reading

Course
2014-2015

Toegangseisen

Met succes IK1a taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester. De reeks hoorcolleges richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basisgrammatica van het Koreaans. Er zullen praktische opdrachten gegeven worden over verschillende aspecten van de Koreaanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden.
Het werkcollege is gericht op het verder ontwikkelen van de lees- , schrijf- en vertaalvaardigheid. Hierbij komen “Narration” van het handboek en de grammatica- en leesoefeningen van het werkboek aan bod, naast de wekelijkse lees- en vertaaloefeningen die wekelijks aan de studenten uitgedeeld en tijdens college besproken zullen worden. Bij die oefeningen van het lezen en vertalen van en naar het Koreaans ter verwerving van lexicaal en syntactisch inzicht worden studenten actief betrokken.

Leerdoelen

 • Begrijpen van basiselementen van de Koreaanse grammatica en zinsstructuren.

 • Begrijpen van korte, eenvoudige, persoonlijke brieven en vereenvoudigde Koreaan talige teksten over andere onderwerpen van algemene aard.

 • Lezen van korte, eenvoudige teksten en het vinden van specifieke, voorspelbare informatie in eenvoudige, alledaagse teksten

 • Omzetten met behulp van een woordenboek van eenvoudige (eventueel bewerkte) Nederlandse teksten over een onderwerp van algemene aard in het Koreaans en vice versa zonder daarbij te veel en/of ernstige lexicale en grammaticale fouten te maken.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 49 uur.

Toetsing

De verhouding tussen Hoorcollege en Werkcollege is 3:7.
Binnen het Hoorcollege:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges: 10%.

 • Schriftelijke toets over behandelde grammatica tijdens hoorcollege: 40% .

 • Schriftelijk tentamen over behandelde stof van het hoorcollege : 50 % .

Binnen het Werkcollege:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges: 10%.

 • Gevarieerde grammatica- en schrijfopdracht uit het werkboek: 40%.

 • Het schriftelijke tentamen aan het eind van het semester bestaat uit twee delen: 50%.

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de twee onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.0. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi
(Spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur, kamer 105 Arsenaal)

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman