Prospectus

nl en

H Seminar History of Japan-Korea Relations

Course
2014-2015

Toegangseisen

Globale kennis van Japanse of Koreaanse geschiedenis

Beschrijving

Deze cursus beoogt de student vertrouwd te maken met de verschillende facetten van de premoderne contacten tussen de Japanse archipel en het Koreaanse schiereiland, zoals diplomatie, ideologie, commercie, religie en militaire confrontatie. Aan de hand van geselecteerde academische artikelen wordt gekeken naar het karakter van deze betrekkingen in verschillende periodes en de verschillende visies hierop binnen het vakgebied. Het is de bedoeling dat op college de student actief meedoet met het bediscussiëren van de vakliteratuur. Daarnaast wordt er van de student gevraagd een research paper te schrijven en deze op college mondeling te presenteren.

Leerdoelen

-1) Het vergroten van inzicht in de premoderne Japans-Koreaanse betrekkingen en de ontwikkeling van verschillende visies hierop binnen het vakgebied.
-2) Het ontwikkelen van algemene onderzoeksvaardigheden, zoals een kritisch en analytisch denkvermogen.
-3) Het uiten van eigen alsmede andermans standpunten en argumenten in zowel woord als geschrift.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal aantal uur (140 uur voor 5 ECs)

College 7×4-uur (28 uur)

 • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur), voor een cursus van 5 ects is dit 140 uur, voor 10 EC 280.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed (bijv. 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur).

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (als richtlijn kan gelden ca. 7 pagina’s per uur met afwijkingen naar boven en beneden afhankelijk van de te bestuderen stof) (indien van toepassing) tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college.

 • (indien van toepassing) tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Participatie en aanwezigheid (minimaal 70% aanwezig) (20 %), mondelinge presentatie tijdens college (20 %) en een research paper (4000 woorden) (60 %). Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • take home-tentamen

 • werkstuk, paper e.d.

 • mondeling tentamen

 • referaat, mondelinge presentatie

Wat betreft de weging het volgende:

 1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
  1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Blackboard

Blackboard alleen voor aankondigingen

Literatuur

Nader op te geven tijdens college, beschikbaar op de leesplank in de bibliotheek.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs.J.J.A. Knoest.

Opmerkingen