Prospectus

nl en

Criminology for Legal Scholars

Course
2014-2015

LET OP: onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Ba 1 Straf- en Strafprocesrecht

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding tot de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat, bijvoorbeeld door preventie en bestraffing. Criminologisch inzicht verschaft juristen een brede kijk op criminaliteit en regelovertreding en hoe daar vanuit verschillende perspectieven naar gekeken kan worden. Een dergelijk inzicht is met name van belang voor juristen met een beoogde specialisatie in strafrecht of in het jeugdrecht. Op een voor niet-sociaal wetenschappers toegankelijke manier wordt ingegaan op vragen als: wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kunt u crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken en op welke manier is de aard en omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke vormen van criminaliteit aan de orde, zoals geweld en agressie, overlast, georganiseerde criminaliteit en de problematiek van achterstandswijken. Ook wordt ingegaan op wetgeving en beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen, waarbij de nadruk zal liggen op de rol van de politie en integrale samenwerking tussen verschillende partijen. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Alle opdrachten tezamen worden ingeleverd als portfolio.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • u kunt de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie uitleggen;

 • u kunt onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie

 • u kunt basale methodologische noties van criminologisch onderzoek uitleggen en op grond daarvan bestaand onderzoek kritisch beoordelen;

 • u kunt informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard, omvang en aanpak van criminaliteit en deze verbinden met de centrale theoretische noties in de criminologie.

Rooster

1 keer in de week HC, 1 keer in de week WG. In de eerste week van het vak zullen er twee hoorcolleges plaatsvinden. De verplichte werkgroepen beginnen vanaf week 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mw. Mr. dr. M.A.H. v.d. Woude en Mw. Prof. dr. Joanne van der Leun en staf van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: verplichte stof lezen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Mw. Mr. dr. M.A.H. v.d. Woude en Mw. Prof. dr. Joanne van der Leun en staf van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstandig werken aan opdrachten voorafgaand aan de werkgroep

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk eindtentamen met open vragen (70% van het eindcijfer)

 • Een individuele portfolio met werkgroepopdrachten (30% van het eindcijfer)

 • Beide onderdelen (dus zowel de wekelijkse opdrachten als het tentamen) moeten met een voldoende (>5,5) worden afgerond om het vak te kunnen halen. Met andere woorden, een onvoldoende voor het ene onderdeel kan niet worden gecompenseerd met een voldoende voor het andere onderdeel.

 • Er bestaat één herkansingsmogelijkheid voor het tentamen. Bij het behalen van een onvoldoende voor het geheel van de opdrachten zal eveneens één herkansingsmogelijkheid worden geboden.

 • Deelcijfers voor het tentamen respectievelijk de werkgroep zijn slechts gedurende het lopende academisch jaar geldig en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

Examenstof
Alle voorgeschreven literatuur (boek & alle aanvullende teksten op blackboard) inclusief de stof (inclusief beeld en audio-materiaal) zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Van Dijk, J.J.M., Junger, M. en Sagel-Grande, H.I., (nieuwste druk) Actuele criminologie Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Kalidien, S.N. en De Heer- De Lange, N.E (nieuwste uitgave), Criminaliteit en Rechtshandhaving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (Een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen, gratis te downloaden of te raadplegen via www.cbs.nl, niet geschikt om geheel te printen).

 • Artikelen via Blackboard

Werkboek

 • Op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. dr. M.A.H. van der Woude

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.08

 • Bereikbaarheid: Tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 3506

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: strafrecht en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.02

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3506

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO