Prospectus

nl en

Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft het introducerende deel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief en is verplicht voor de minorstudenten. Voor andere bachelorstudenten kan dit vak als keuzevak gevolgd worden.

De tweede nationale prevalentiestudie naar kindermishandeling in Nederland, de Leidse prevalentiestudie (NPM-2010) wijst uit dat eenoudergezinnen, stiefgezinnen, gezinnen met werkloze ouders, allochtone gezinnen, gezinnen uit de laagste milieus, en grotere gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing valt) laten zien. Kindermishandeling is uitermate schadelijk voor de ontwikkeling. Ook mishandeling in andere leeftijdsgroepen, zoals geweld tussen partners en ouderenmishandeling, lijkt samen te hangen met parallelle risicofactoren, zoals een lagere sociaal-economische klasse. Een van de determinanten van kindermishandeling is het zelf hebben ervaren van mishandeling in de eigen jeugd, oftewel intergenerationale overdracht. Grondige kennis van aspecten van mishandeling over de levensloop die in deze cursus aan bod komen is noodzakelijk voor professionals werkzaam in de praktijk en de wetenschap op het gebied van kinderen en opvoeding.

In deze cursus wordt ingegaan op de historische achtergronden, definities, prevalenties en determinanten van kindermishandeling, en in beperktere mate geweld tussen partners en ouderenmishandeling. Ook wordt ingegaan op methodologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar mishandeling. Verder wordt aandacht besteed aan opvoedingsinterventies die kunnen worden ingezet om mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook gastsprekers uit het beroepsveld zullen aan het woord komen om vanuit hun perspectief te vertellen over mishandeling.

Leerdoelen

Kennis opdoen over de prevalentie en definities van mishandeling, de belangrijkste theorieën rondom mishandeling en verwaarlozing over de levensloop, onderzoek naar mishandeling, maar ook over meer praktijkgerichte zaken zoals melden en de preventie van mishandeling.
Eindtermen:

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
  1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
  1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 2. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek

 3. Academische vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.

 4. Professioneel gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Miller-Perrin, C.L., & Perrin, R.D. (2013). Child maltreatment. An introduction (3rd edition). Thousand Oaks: Sage Publications.

 • Bonnet, R. (2013). De kleine gids kindermishandeling. Kluwer.

 • Artikelen (worden via Blackboard bekend gemaakt).

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: prof.dr. Lenneke Alink, 4B45. Graag per e-mail afspraak maken in geval van vragen.