Prospectus

nl en

AM Seminar Boekcultuur in Edo

Course
2014-2015

N.B. dit seminar komt in plaats van het seminar Arts and Gender.

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor tweedejaars bachelor-studenten Japanstudies.

Beschrijving

Uitgangspunt voor dit college is de stelling dat Japan in de vroegmoderne of Edo-periode (1600-1868) een ware “informatierevolutie” doormaakte. M.n. door de toepassing op grote schaal van de boekdrukkunst en ook door een zich snel verbreidend alfabetisme, kwamen grote groepen in de maatschappij in aanraking met heel veel, vaak nieuwe informatie. Deze informatie betrof een rijk scala aan zaken, van reisgidsen, tot commentaren op klassieke literatuur en ‘zelfhulpboeken’ op het gebied van etiquette, en ook ontspanningsliteratuur. Op deze manier werden belangrijke grondslagen gelegd voor een breed gedeeld gevoel van wat belangrijk was (en vaak ook nog is) in de Japanse cultuurgeschiedenis.
Het college behandelt eerst de wisselwerkingen tussen boekdruktechniek, onderwijs en alfabetisme in de Edo-periode. Vervolgens wordt gekeken naar het aanbod aan educatieve boeken (over taal en gedrag: setsuyōshū, ōraimono). Na deze serieuze kant van de (taal)opvoeding door naar ‘het plezier in lezen’, dus de opkomst van populaire fictie, maar ook (geïllustreerde) boeken waarin het sprankelende leven van de stedeling aan bod komt. Drukkunst en verspreiding van kennis vormt dan de rode draad door de hele reeks.

Leerdoelen

  • Het ontwikkelen van begrip van de ‘boekcultuur van Edo’, d.w.z. het brede scala aan gedrukte informatiedragers, hun ontstaan en impact op de cultuur van de Edo-periode; – Het ontwikkelen van een beter tekstbegrip en betere analytische vaardigheden; – Het leren kritisch benaderen van diverse bronnen, primair en secundair, en begrijpen wat hun respectievelijke waardes zijn binnen de wetenschap; – Het presenteren van eigen bevindingen en standpunten in woord en geschrift.

Rooster

Maandag 11-13u en woensdag 11-13u. Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege; de eerste helft van elk college bestaat uit een (interactief) hoorcollege. De tweede helft zal een discussie gevoerd worden naar aanleiding van de gelezen literatuur, postings en mondelinge presentaties.

Studielast

Totale studielast: 140 uur

Aantal college-uren: 28 uur
Voorbereiding colleges/literatuur: 56 uur
Postings: 16
Presentatie: 8 uur
Paper (inclusief onderzoek): 24 uur
Herzien paper: 8 uur

Toetsing

  • Participatie-element (aanwezigheid {10%}, participatie tijdens college {10%}, [mondelinge] presentatie{10%}) (samen 30%);

  • Samenvattend element (vier postings op Blackboard) (15%);

  • Analytisch element (onderdeel van de postings op Blackboard; samen met samenvattend element ca. 2.000 woorden) (15%);

  • Onderzoekselement (een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp, ca. 3.000 woorden) (40%).

Elk van de onderdelen moet met een voldoende afgesloten worden teneinde voor het vak te kunnen slagen. Voor de papers zijn er twee inlevermomenten. Het tweede inlevermoment geldt als herkansing van de paper.

Blackboard

Op de blackboard-pagina vindt men diverse cursusmaterialen, zoals de syllabus en een deel van de literatuur. Via blackboard dient men ook de postings in te leveren. Cijfers voor de verschillende onderdelen worden eveneens op de blackboard-pagina geplaatst. Alle aankondigingen m.b.t. het college worden via blackboard gecommuniceerd, dus houdt de blackboard-pagina minimaal wekelijks en beter dagelijks in de gaten.

Literatuur

De literatuurlijst voor deze cursus kan worden teruggevonden in de syllabus. De bronnen kunnen in de bibliotheek (EAL), via JSTOR en via blackboard verkregen worden.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.
.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Meer informatie over de cursus is te verkrijgen bij de docent, Dhr. D. P. Kok: d.p.kok@hum.leidenuniv.nl