Prospectus

nl en

Academic Skills for Japanese Studies

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot Japanstudies en richt zich op het verbeteren van academische lees- en schrijfvaardigheden. Studenten worden geconfronteerd met een reeks basis-teksten op het terrein van Japanstudies, aan de hand waarvan zij kritische denk- en leesvaardigheden leren ontwikkelen. De cursus richt zich verder op het aanleveren van basisvaardigheden voor het schrijven van een academische paper, zoals het op juiste wijze aanhalen van literatuur, het geven van verwijzingen, opstellen van een literatuurlijst, maar ook basisbegrippen en basiszinnen die binnen Japanstudies of academisch schrijven in bredere zin gebruikelijk zijn, de opzet van een paper, etc. De cursus gaat uit van aktief leren: studenten moeten veelvuldig oefenen om zich in deze vaardigheden te bekwamen. Diverse bijeeekomsten zijn verplichte oefensessies. Uiteindelijk worden deze oefeneningen afgerond met het schrijven van een eindpaper.

Leerdoelen

  • Het opdoen van kennis over belangrijke kwesties en discussies binnen Japanstudies.

  • Kritisch lezen, analyseren en synthetiseren van academische artikelen op het terrein van Japanstudies.

  • Het ontwikkelen van schriftelijke academische vaardigheden

  • Opdoen van onderzoeksvaardigheden, in de eerste plaats voor onderzoek in een academische context, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld journalistieke of sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Keuze uit:
combinatie van hoorcolleges en participatiebijeenkomsten.

Studielast

  • 5 ec =140 uur

  • contacturen: 2 uur per week x 10 weken = 20 uur

  • college-opdrachten en voorbereiding = 50 uur

  • midterm opdracht = 10 uur

  • eindpaper = 60 uur

Toetsing

  • college-opdrachten, mid-term en voorbereiding (40 %) – eindpaper (60%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor twee deeltoetsen, de mid-term opdracht en de eindopdracht. Het onderdeel kan alleen succesvol afgesloten worden wanneer de student ook voldoende tussenoprachten heeft gemaakt, en voor elk van deze twee deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel. De mid-term opdracht kan herkanst worden. Voor de eindpaper geldt een eerste en een tweede deadline.

Blackboard

Toegang tot de Blackboard omgeving is essentieel om deze cursus succesvol te kunnen volgen. Alle belangrijke informatie over de cursus, zoals de cursus literatuur, de syllabus, cursusvereisten en het cursusschema worden via Blackboard doorgegeven.

Literatuur

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. 3rd ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2008.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr.M. Winkel.