Prospectus

nl en

Seminar Visual Arts and Design 1800-present: Art, Design and Society

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Kunst zet aan tot reflectie en debat in allerlei culturele en maatschappelijke contexten. Kunst roept ook vragen op over haar eigen rol en functie in de maatschappij. Zowel designers als een bepaald deel van de hedendaagse beeldende kunstenaars proberen in de samenleving van binnenuit en zichtbaar in te grijpen.
Het kunstbegrip is dynamisch, want kunst zoekt altijd weer de grenzen op en probeert ze te overschrijden. Er ontstaan steeds meer cross-overs, onder andere tussen de verschillende disciplines als beeldende kunst, fotografie, design en nieuwe media. In dit werkcollege staat interdisciplinair onderzoek van relaties tussen moderne en hedendaagse beeldende kunst, design en sociale kwesties uit de samenleving centraal.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen doen; een onderzoeksvoorstel schrijven; teksten over een specifiek kunsthistorisch onderwerp analytisch lezen; en er een beredeneerd oordeel over formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Overweg kunnen met enkele belangrijke bronnen en literatuur betreffende het thema van het werkcollege.

 • Inzicht hebben in actuele theoretische debatten betreffende het thema.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van 5000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Donderdag 15-17 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege en dagexcursie.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totaal 10 ects = 280 uur

 • 12 × 2 uren college: 24 uur

 • 60 pp literatuur voor colleges (60:5=): 12 uur

 • Opzetten van 3 kleine onderzoeksvoorstellen: 24 uur

 • Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden referaat (incl klein literatuuronderzoek): 60 uur

 • Literatuuronderzoek en schrijven van werkstuk: 150 uur

 • Dagexcursie : 10 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplichte deelname).

 • Onderzoeksvoorstel (10%).

 • Mondelinge presentatie (15%): referaat over topic eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (75%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (=9-10 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

Enkele korte teksten op Blackboard die voorafgaand aan elk betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest