Prospectus

nl en

Cognitive Intellectual Development

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse afgerond.

Beschrijving

Verschillende aspecten van de cognitief-intellectuele ontwikkeling zullen worden uitgediept, waarbij de nadruk zal liggen op de ontwikkeling van strategieën om problemen op te lossen, de daarbij optredende ontwikkelingsmechanismen, de ontwikkeling van de hersenen en individuele verschillen.

Concrete onderwerpen van de cognitief-intellectuele ontwikkeling die aan bod komen zijn onder andere:

 • taalontwikkeling en conceptvorming

 • de ontwikkeling van metacognitie

 • geheugen- en perceptuele ontwikkeling

 • de ontwikkeling van het denken

 • redeneren en beginnend probleemoplossen

 • de intellectuele ontwikkeling en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, schrijven)

 • de ontwikkeling en plasticiteit van de hersenen

 • de “learning mind” van kind en adolescent

Aandachtspunten binnen intelligentie-onderzoek als het Flynn-effect en dynamisch versus statisch intelligentie-onderzoek staan op het programma. Ook komt de afwijkende ontwikkeling aan de orde, zoals bijvoorbeeld taalontwikkelingsstoornissen, intellectuele stoornissen en leerstoornissen.

Leerdoelen

 • Doel van deze cursus is een verdieping te bieden van onderwerpen die in het eerste jaar slechts kort aan bod zijn gekomen op het gebied van de cognitief-intellectuele ontwikkeling.

 • De student dient zich door middel van zelfstudie, het beantwoorden van open vragen en het schrijven van een werkstuk, te verdiepen in een aspect van de cognitieve of intellectuele ontwikkeling.

 • De student dient derhalve, naast bestudering van verplichte literatuur, een literatuur search te verrichten en zijn/haar wetenschappelijke schrijfvaardigheden te oefenen: het eindproduct dient een wetenschappelijk paper te zijn, met een vraagstelling, inhoudelijk deel en eigen conclusies.

Rooster

Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk (2014-2015): Het eerste college start maandag 8-9-2014 (het volledige rooster komt ter zijner tijd op blackboard).

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Onderwijsvorm

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:
13 hoorcolleges en tentamen, een werkgroepsbijeenkomst gevolgd door individuele afspraken met een werkgroepbegeleider en het schrijven van een paper.

In de colleges zal een aantal thema’s uit de cognitieve ontwikkeling (en de verstoorde ontwikkeling) nader worden toegelicht. Steeds zal de normale ontwikkeling worden besproken, gevolgd door de deviante ontwikkeling of individuele verschillen in ontwikkeling, waarna een link met de praktijk zal worden gelegd, bijvoorbeeld door gebruik van videomateriaal. De atypische ontwikkeling binnen specifieke groepen, zoals hoogbegaafde of mentaal geretardeerde kinderen, kinderen met veel of weinig metacognitieve vaardigheden neemt een belangrijke plaats in in de colleges. Daarbij staat de relatie met en de invloed op de cognitief-intellectuele ontwikkeling van het kind centraal.

Naast de colleges is er een werkopdracht, waarbij een paper geschreven dient te worden. Hierbij zal in de werkgroep nadere begeleiding worden gegeven. De paperonderwerpen zijn gerelateerd aan de colleges en aan de expertise van de begeleidende docenten. Bij inschrijving voor de werkgroepen (zie uSis) wordt gekozen voor een door de docent vastgesteld onderwerp, bijvoorbeeld ‘de ontwikkeling van metacognitie’ of ‘leerpotentieel meting of IQ?’

Er zijn diverse bijeenkomsten:

 • Bij aanvang van de cursus (uitleg over hoe en waarom)

 • 14 dagen later (student levert vraagstelling en te behandelen literatuur in)

 • In week 10 van de cursus (voor inschrijving en tijden: zie uSis en Blackboard).
  De werkwijze is afhankelijk van de docent.

Toetsing

 • De literatuur (boeken + artikelen) plus de inhoud van de colleges vormen tezamen de stof waarover schriftelijk getentamineerd wordt. Het tentamen bestaat uit 9-10 open vragen.

 • De paper dient voor 20 januari 2015 als voldoende beoordeeld te zijn. De papers worden uiterlijk tweemaal van commentaar voorzien door de docent.

 • Zowel tentamen als paper dienen voldoende beoordeeld te zijn. De paper telt voor 1/3 mee in het eindcijfer.

 • De werkgroepen en het schrijven van de paper zijn verplicht.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Collegesheets, rooster en eventueel ander materiaal komt op Blackboard te staan.

Literatuur

Stof voor het tentamen:

 • Goswami, u. (2008). Cognitive development. The learning brain. (448 pags.). Hove: Psychology Press.. [ISBN 9781841695310].

 • Resing, W.C.M. & Drenth, P.J.D. (2007). Intelligentie: weten en meten. (NB: uitsluitend nieuwe editie) Amsterdam: Nieuwezijds. [ISBN: 978 90 5712 260 6].

 • Huizinga, M., Dolan, C. V., & van der Molen, M. W. (2006) Age-related change in executive function: Developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia , 44, 2017-2036.

 • Luna, B., Padmanabhan, A., O’Hearn, K. (2010). What has fMRI told us about the development of cognitive control through adolescence? Brain & Cognition, 72, 101-113.

 • Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory, Trends in Cognitive Sciences, 14, 317-324.

 • Alle collegestof maakt deel uit van de tentamenstof.

Stof voor het schrijven van een paper:
In het artikel ‘hoe schrijf ik een paper’ (pdf, zie Blackboard) zijn aanwijzingen opgenomen voor het schrijven van een wetenschappelijke paper in APA stijl. Voor elke paper dient de student, in overleg met werkgroepbegeleider, tenminste 5 recente artikelen te gebruiken, in combinatie met de tentamenstof. Minimaal 4 van deze artikelen dienen Engelstalig te zijn.

Boekenbalie

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Mw. prof. dr. W.C.M. Resing
Sectie Ontwikkelings & Onderwijspsychologie
Voor vragen: mail Mw. Dr. C.K.K. Zanolie
Kamer 3B33a
Tel. 071-5273939
E-mail: c.k.k.zanolie@fsw.leidenuniv.nl