Prospectus

nl en

Juridische en Ethische aspecten

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

(Professionele) opvoeders moeten werken volgens voorgeschreven procedures en in wettelijke kaders, bijvoorbeeld rond een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Opvoeders en pedagogen dienen in dit soort situaties hun handelen niet alleen ethisch maar ook juridisch te kunnen verantwoorden. In deze module maken we kennis met capita selecta uit het civiele jeugdrecht (o.a. voogdij, afstamming, adoptie en pleegzorg), het jeugdstrafrecht (straffen en maatregelen) en het administratief jeugdrecht (wet op de jeugdhulpverlening). Er wordt tevens stilgestaan bij de vertaling van pedagogische begrippen zoals gehechtheid naar de praktijk van jeugdbescherming en rechtspraak. Ook komt het (echt)scheidingsrecht aan bod. Welke juridische gevolgen heeft een scheiding voor kinderen? Er wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van ouders, het gezag, omgangsregelingen, alimentatie, het ouderschapsplan en het horen van kinderen. Tevens wordt ingegaan op internationale kinderontvoering. De praktijk zal worden toegelicht in case-studies en/of door personen die met de uitvoering van dit recht belast zijn.

Leerdoelen

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.

 2. Professioneel Gedrag
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open en multiple-choice vragen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Van der Linden, A.P., ten Siethoff, F.G.A. & Zeijlstra-Rijpstra, A.E.I.J. (2014, 10e druk). Jeugd en recht. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  NB Alleen de 9e druk is toegestaan.

 • Koens, M.J.C. & Van der Linden, A.P. (2010, 3e editie). Kind en scheiding. Den Haag: Sdu Uitgevers. NB Alleen de 3e editie is toegestaan.

 • Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek. Research Memoranda, Nummer 6 / 2010, Jaargang 6. Raad voor de Rechtspraak. Den Haag: SDU uitgevers. Het boekje kan gratis gedownload worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Met inhoudelijke vragen kunnen studenten zich voor, tijdens en na het college wenden tot de betrokken docenten. Voor overige vragen kunnen studenten een e-mail sturen aan de betrokken onderwijsassistent. Naam en emailadres van de onderwijsassistent wordt via Blackboard bekend gemaakt.