Prospectus

nl en

Gezinspedagogiek

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders, door andere opvoeders en bijvoorbeeld door leeftijdgenoten wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in doorsnee gezinnen. Met welke onderzoeksdesigns kan men inzicht krijgen in de invloed van genetische bagage van kinderen en van hun omgeving en wat hebben dergelijke studies tot nu toe laten zien?

Tevens wordt aan de hand van het boek van Sarah Hrdy aandacht geschonken aan de zorg voor kinderen vanuit een evolutionair perspectief. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de manieren waarop mensen, (mens-)apen en andere diersoorten zorgen voor het nageslacht en hoe kunnen we deze bevindingen verklaren?

Leerdoelen

Eindtermen:

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 2. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

 3. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 4. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen. Er is een praktijkopdracht die gedurende de collegeperiode uitgevoerd dient te worden.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen en een praktijkopdracht. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijk tentamens met open èn multiple choice vragen. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de resultaten voor de deeltoetsen. Voor de praktijkopdracht moet ‘Voldaan’ zijn behaald en voor elk van de twee deeltoetsen tenminste een 5.

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

 • Hrdy, S.B. (2009); Mothers and others The Evolutionary Origins of Mutual Understanding: The Origins of Understanding Cambridge: Harvard University Press.

 • Boek en Engelstalige artikelen worden via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Voor algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kunt u via mail terecht bij dr. D. Out