Prospectus

nl en

Seminar Excursion Florence (/Berlin)

Course
2014-2015

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis hebben afgerond. Voor externe studenten geldt dat zij vergelijkbaar onderwijs op het vakgebied van de Kunstgeschiedenis moeten hebben genoten.

Beschrijving

Er zijn veel redenen om een excursie naar Florence te organiseren: 1. Florence is de bakermat van ons vak, de kunstgeschiedenis. 2. De kunst ligt daar, om zo te zeggen, op straat. 3. Er is geen plaats in de wereld waar op zo’n overzichtelijk gebied zoveel invloedrijke kunst bij elkaar is, in heel veel gevallen nog steeds op de plaats waarvoor het gemaakt is. 4. Er is geen wereldlijk of kerkelijk gebouw of plein zonder kunsthistorisch belang. 5. Afgezien van twee universiteiten zijn er vijf kunsthistorische instituten. 6. Je kunt bijna alles lopen; je voelt je nooit alleen want het wordt je duidelijk waarom je ook al weer kunstgeschiedenis wilde gaan studeren en je ontmoet op iedere hoek van de straat een kunsthistoricus om daar over te praten. We beginnen in Leiden met o.m. een verkenning van de plattegrond van de stad, hoe het centrum zich verhoudt tot de omgeving en waar wat te vinden is.

Na de voorbereiding in Leiden, zul je in Florence gevoel voor en zicht op de samenhang tussen architectuur, sculptuur, schilderkunst en ornament verder kunnen ontwikkelen en zul je ervaring opdoen in daarover te spreken. Visuele indrukken moeten niet alleen verwoord, maar ook geconceptualiseerd worden. Je gaat beseffen dat ervaringen met en inzichten in visuele verschijnselen het onderwerp van discussies kunnen zijn, discussies die actief gevoerd moeten worden om tot een beter begrip en dieper inzicht van kunst en cultuur te komen.

Leerdoelen

 • Zich zelfstandig kunnen verdiepen in een onderwerp dat is gerelateerd aan het excursiedoel (Florence) in een kunstvorm naar keuze (architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid), en daarbij gebruik kunnen maken van het kunsthistorische apparaat, kennis van technische en materiële aspecten, en invalshoeken als vorm, functie en inhoud van de bestudeerde artefacten.

 • Kennis en inzicht hebben in de specifieke geschiedenis van de kunstproductie in Florence (Toscane), met speciale aandacht voor de samenhang tussen de diverse kunstdisciplines.

 • Deskundigheid in het naar tijd en plaats determineren van objecten van de Florentijnse kunstgeschiedenis; zoals bijv. de kenmerkende eigenschappen van werken van invloedrijke kunstenaars als Brunelleschi, Donatello, Michelangelo en door hen beïnvloedde kunstenaars kunnen identificeren.

 • In de praktijk van het kunsthistorisch onderzoek kunnen duidelijk maken dat en hoe verschillende specialismen binnen de kunstgeschiedenis, in het bijzonder de architectuur, sculptuur, schilderkunst en ornamentkunst, op elkaar betrokken kunnen worden.

 • Een eigen onderzoek kunnen presenteren op wetenschappelijk niveau: mondeling in een door PowerPoint-ondersteunde presentatie van circa 15 minuten, en schriftelijk in een paper van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuurverwijzingen.

Onderwijsvorm

Combinatie:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege (m. referaat)

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

24 uur: Deelname hoor-/werkcolleges: 2 uur p.w. x 12 weken
24 uur: Voorbereiding hoor-/werkcolleges
16 uur: Voorbereiding toets
60 uur: Voorbereiding en verzorging presentaties
80 uur: Excursie
72 uur: Voorbereiden (literatuurstudie, bronnenonderzoek) en schrijven werkstuk
—-
280 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (20%) met korte open (invul-)vragen

 • Presentatie-opdracht 1 (10%): door PowerPoint-ondersteund referaat (tijdens het werkcollege) van circa 15 minuten en/of alternatieve presentatie-opdracht

 • Presentatie-opdracht 2 (10%): referaat (“op locatie”) van circa 10 minuten en/of alternatieve presentatie-opdracht
  Afsluitend werkstuk (60%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).
Herkansing: tentamen en afsluitend werkstuk kunnen bij een onvoldoende (eenmalig) worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (PowerPoints, samenvattingen colleges docenten), mededelingen.

Literatuur

 • Nader te bepalen.

 • Er is een ruime keus aan reisgidsen over Florence, de meest up to date is die van de Touring Club Italiano,
  een goede oude is Kaufmann, Könemann heeft veel goede illustraties

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (onderwijscoördinator)

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Florence en Berlijn. De indeling van de excursie-groepen wordt in eerste instantie door de opleiding gemaakt. Studenten kunnen onderling plaatsen uitwisselen.

 • Voor de alternatieve excursiebestemming Berlijn, zie: Excursiewerkcollege Berlijn

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • De kosten van de excursie bedragen globaal EURO 750,-

 • Per persoon is er een excursievergoeding van circa EURO 150,-

 • In het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence is een gelimiteerd aantal slaapplaatsen beschikbaar.

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvórens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.