Prospectus

nl en

Introduction to Painting, Sculpture, Printing and Drawing 1400-1800

Course
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In een reeks colleges wordt ingegaan op de beeldende kunsten vanaf Cimabue tot en met Tiepolo, d.w.z. vanaf de late dertiende eeuw tot aan het einde van de achttiende eeuw. Het accent in deze colleges ligt op de schilderkunst en de beeldhouwkunst in de Nederlanden en in Italië, met bijzondere aandacht voor aspecten van stijl, iconografie en functie. In de beide laatste colleges wordt aan de hand van originele prenten tevens aandacht besteed aan enkele boegbeelden van de prentkunst.

Leerdoelen

 • De belangrijkste kunstwerken uit de periode van globaal 1300 tot 1800 kunnen herkennen en dateren en kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en de historische en culturele context waarin de kunstwerken functioneerden.

 • In staat zijn om aan de hand van een binnen het vakgebied beproefde methode (bijvoorbeeld de iconologische benadering) kunstwerken uit de genoemde periode te interpreteren.

 • Weten hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie in de vroegmoderne tijd (fresco en olieverf, beeldhouwtechnieken, materialen en technieken in de tekenkunst, grafische technieken, etc.) de verschijningsvorm van kunstwerken kunnen bepalen.

 • Een kritische instelling hebben ten aanzien van kunsthistorische literatuur over de behandelde periode.

Rooster

 • Maandag van 11-13 uur en vrijdag van 9-11 uur in Blok 2 (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, ter voorbereiding colleges en tentamen: 112 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (20%) met gesloten vragen (tussentoets, halverwege de cursus).

 • Eindtoets (80%): schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (na het laatste college).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor de eindtoets moet minimaal een 6.0 worden behaald.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, tentamenstof, powerpoint presentaties van de colleges) en mededelingen van docenten.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (14th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. [ISBN-13: 978-1-111-77115-7] of een nieuwere editie voor zover die in de handel is gebracht.

Studenten wordt dringend verzocht de literatuur voor een college voorafgaand aan dat college te lezen.

NOTA BENE: te bestuderen hoofdstukken in Gardner’s Art through the Ages kunnen desgewenst aan het begin van het semester via printing on demand worden aangeschaft!

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman

Opmerkingen

N.v.t.