Prospectus

nl en

Iconography

Course
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografie en iconologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste helft van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als de beeldtraditie van Het Laatste Avondmaal, de context waarin De Nachtwacht van Rembrandt moet worden geplaatst, de manieren waarop de genreschilderkunst uit de 17e eeuw kan worden geïnterpreteerd en de betekenis van het decoratieve programma van het Paleis op de Dam.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over de methodiek van de iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunsgeschiedenis. De leerdoelen zijn: - Het kunnen herkennen van de belangrijkste iconografische thema’s [in de Westerse kunstgeschiedenis: Griekse mythen, Bijbel verhalen, profane thema’s].

 • Het instrumentarium beheersen om tot (pre-)iconografische duiding te komen [iconografische woordenboeken, Iconclass en online referentiemateriaal].

 • Een kunstobject op wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre-)iconografisch kunnen beschrijven.

 • Iconografische beeldtradities (diachronisch) kunnen analyseren.

 • Kennis hebben van uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

 • Maandag van 11-13 uur (Blok 1) en vrijdag van 11-13 (Blok 2) (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

 • college: 2 uur per week gedurende 14 weken: totaal 28 uur

 • voorbereiding van de colleges: circa 12 uur

 • maken van teots 1: een iconografische beschrijving inclusief inlezen en schrijven van een werkstukje: 18 uur

 • tijd voor het bestuderen van toets 2 over de wetenschappelijke literatuur en het maken van de toets: 22 uur

 • voorbereiden van de schriftelijke eindtoets over de collegestof: 60 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (30%), take home-opdracht: de iconografische beschrijving van een object.

 • Deeltoets 2 (30%): schriftelijk tentamen met gesloten vragen over twee artikelen.

 • Deeltoets 3 (40%): schriftelijk tentamen in de vorm van enkele essayvragen over de collegestof.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor deeltoets 3 is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan.
Herkansing: voor de deeltoetsen zijn cijfers lager dan 5 niet toegestaan. Er is één herkansing waarin elementen uit alle deeltoetsen zijn opgenomen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het studiemateriaal. Het bevat:

 • de PowerPoint-presentaties van de colleges

 • links naar de artikelen

 • links naar handige internetsites

 • de opdrachten voor de ‘take-home toets’

 • een proeftentamen.

Literatuur

 • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie, (meest recente druk): Coutinho Bussum.

 • Theo Veenhof (red.), Hall’s iconografisch handboek, (meest recente druk): Primavera Pers Leiden.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (studiecoördinator)
Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers (docent)

Opmerkingen

N.v.t.