Prospectus

nl en

First Year Seminar I: Freshman's Class

Course
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis

Beschrijving

De cursus is een kennismaking met de wetenschappelijke studie Kunstgeschiedenis en ze is bedoeld om de overstap van VWO naar WO te versoepelen. De cursus start met een introductieweek, waarin de studenten wegwijs worden gemaakt in de digitale leeromgeving van de universiteit en tijdens excursies inzicht krijgen in wat het vakgebied behelst. De studenten maken kennis met het visuele karakter van de studie door bezoeken aan musea en andere erfgoedcollecties. Na de introductieweek worden de studenten geïntroduceerd in het tekstuele karakter van de discipline door middel van colleges over bronnen, literatuur en het gebruik van de bibliotheek- en documentatievoorzieningen.

Leerdoelen

 • Begrijpen wat het verschil is tussen VWO en WO door het onderkennen van het wetenschappelijke karakter van de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis en op elementair niveau te werken volgens binnen het vakgebied geaccepteerde methoden.

 • Kennis hebben gemaakt met het wetenschappelijk benaderen van visuele aspecten van beeldende kunst, architectuur en design in het West-Europese en Noord-Amerikaanse cultuurgebied door confrontaties met kunstobjecten op locatie tijdens excursies.

 • Kennis hebben gemaakt met wetenschappelijke bronnen en literatuur door het gebruiken van een wetenschappelijke bibliotheek.

 • Op elementaire wijze concrete objecten kunnen bestuderen en de bronnen en literatuur die relevant zijn voor kunsthistorisch onderzoek kunnen traceren en evalueren.

 • Opdrachten kunnen maken onder aanwending van kunsthistorische bronnen en objecten.

 • Overweg kunnen met digitaal gefaciliteerde groepsopdrachten, discussiemogelijkheden, plagiaatdetectie en dergelijke in Blackboard.

Rooster

Tijdens de introductieweek:

 • Maandagmorgen 2 september (introductie 1), dinsdag (3/9) en woensdag (4/9) twee dagexcursies, vrijdagmorgen 5 september (introductie 2).

Na de introductieweek:

VOLTIJD:

 • Maandag 9-11 uur in Blok 1 (Groep A en B)

DEELTIJD:

 • Woensdag 19-21 uur in Blok 1

Na de toetsweek in oktober is er een driedaagse excursie van 24 t/m 26 oktober.

Een afsluitende excursie op een nader te bepalen moment.

Let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursies

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

20 uur: Drie excursies (inclusief reizen)
08 uur: Twee introducties in de introductieweek
12 uur: Werkcolleges bronnen en literatuur
44 uur: Bestuderen en analyseren van de literatuur
56 uur: Maken van drie werkstukjes en het schrijven van een eindversie aan de hand intervisie in de vorm van commentaren van de docenten
—-
140 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van drie papers. Daarvan bepalen de eerste twee elk 30% van het eindcijfer en de laatste 40% van het eindcijfer. De eerste versie van een paper wordt van commentaar voorzien. De versie die aan de hand van deze commentaren is herschreven wordt beoordeeld.

Verder is actieve deelname aan de excursies en de werkcolleges in het kader van het mentoraat verplicht.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de drie deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke papers zijn niet toegestaan.
Herkansing: onvoldoende papers kunnen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • het downloaden van werkstukken via safeassign

 • de communicatie tussen de studenten en de docenten.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (14th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. [ISBN-13: 978-1-111-77115-7]

 • Teksten die via Blackboard/Internet geraadpleegd kunnen worden.

NOTA BENE: te bestuderen hoofdstukken in Gardner’s Art through the Ages kunnen desgewenst aan het begin van het semester via printing on demand worden aangeschaft!

Aanmelden

Via uSis.

Contact

mw. Dr. J.G. Roding (coördinator)

Opmerkingen

n.v.t.