Prospectus

nl en

Epistemology (with tutorials)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is studenten een inleiding te geven tot de centrale ideeën en debatten in hedendaagse epistemologie, vanuit een historisch en analytisch perspectief. In de hoorcolleges en door de bestudering van het tekstboek en een selectie van primaire teksten zullen studenten kennismaken met verschillende onderwerpen in de epistemologie, waaronder de aard en de waarde van kennis, de verschillende soorten kennis, de bronnen van kennis, theorieën van epistemologische rechtvaardiging, het probleem van inductie, scepticisme, de aard van de waarheid, bewijs, overtuiging/geloof en perceptie, en de aard en mogelijkheid van a priori kennis.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste en de meest recente ontwikkelingen, ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie;

 • de argumenten en concepten in de historische en recente literatuur die van belang zijn om geavanceerde discussies kritisch te volgen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling (door presentaties en in discussie) als schriftelijk (tentamens en papers) een kritisch en beargumenteerd oordeel te formuleren over de diverse posities en onderwerpen binnen de epistemologie;

 • een kort essay te schrijven over een specifiek onderwerp in de epistemologie, waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur

 • Volgen van college en tutorials: 56 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur (ca. 2 uren p.w): 28 uur

 • Maken van opdrachten: (ca. 2 uren p.w.): 28 uur

 • Schrijven van kort paper: ca. 10 uur

 • Voorbereiden schriftelijke tentamens (2 maal 9 uur): 18 uur

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten, inclusief presentaties tijdens tutorials (voorwaarde voor toelating tot de tentamens/cursusafronding)

 • Schriftelijk deeltentamen met gesloten vragen, korte open vragen, en een essayvraag (30% van het eindresultaat)

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (35% van het eindresultaat)

 • Kort paper (35% van het eindresultaat)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van wekelijkse vragen en oefeningen, studiemateriaal, samenvattingen en proeftentamens;

 • het stellen van vragen aan de docent;

 • discussiefora.

Literatuur

Tekstboek (beschikbaar op Blackboard en in de boekhandel)

 • Duncan Pritchard (2014), What is this Thing Called Knowledge? (Routledge, 3rd ed.).

Aanvullende literatuur en bundels (beschikbaar op Blackboard)

 • Bertrand Russell, delen uit The Problems of Philosophy (Knowledge by acquaintance and knowledge by description, pp. 25-32).

 • Plato, delen uit de Meno.

 • E. Gettier (1963). ‘Is Justified True Belief Knowledge?’ Analysis 23, pp.121-123, ook opgenomen in Sosa & Kim eds. (2000), pp. pp. 58-59.

 • L. Bonjour (1985/1999). ‘The Dialectic of Foundationalism and Coherentism’, Greco & Sosa eds. (1999), pp. 117-144.

 • A. Goldman (1979). ‘What is Justified Belief?’, in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 340-353.

 • M.G.F. Martin (1995). ‘Perception’ in Grayling (ed.), pp. 26-43.

 • A.J. Ayer (1936). Language, Truth, and Logic, Chapter 4.

 • David Hume, Enquiry Concerning Human Understanding, Section 4.

 • P. K. Unger (1975). Ignorance: A Case for Scepticism; delen herdrukt als ‘An Argument for Scepticism’ in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 42-52.

 • R. Nozick (1981). ‘Knowledge and Scepticism’ in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 79-102.

 • Sosa, E & J. Kim (eds.) (2000). Epistemology: An Anthology, (Oxford: Blackwell).

 • N. Lemos (2007). An Introduction to the Theory of Knowledge. (Cambridge, C.U.P.)

 • Greco, J. & E. Sosa (eds.) (1999). The Blackwell Guide to Epistemology, (Blackwell, Oxford).

 • Grayling, A.C. (1995). Philosophy: A Guide Through the Subject. (Oxford: O.U.P.)

Aanmelden

Aanmelden voor cursus, tutorial en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr.”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A. Schipper

Opmerkingen

Het hoorcollege wordt in het Engels gegeven; de voertaal van het tutorial is Nederlands.