Prospectus

nl en

Philosophy of Language (with tutorials)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor (voltijd) bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus krijgt de deelnemer een brede inleiding in de taalfilosofie van de twintigste eeuw aan de hand van filosofische problemen en oplossingen met betrekking tot de betekenis van taaluitingen en het gebruik van taaluitingen in sociale contexten. De student raakt bekend met centrale taalfilosofische visies en theorieën van o.a. Russell, Donellan, Searle, Kripke, Davidson en Grice.

Leerdoelen

Doelstellingen:
De cursus heeft allereerst tot doel de student een brede introductie te geven in de dominante paradigma’s in de taalfilosofie van de twintigste eeuw aan de hand van een tekstboek en een selectie van primaire teksten. Ook zal enige aandacht worden besteed aan continentale ontwikkelingen in de taalfilosofie.
Daarnaast wordt de student aan de hand van dit onderwerp getraind in het zowel mondeling als schriftelijk formuleren en beargumenteren van eigen kritische standpunten met betrekking tot de behandelde filosofische posities.

Eindtermen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste taalfilosofische theorieën van de twintigstee eeuw (Russell, Strawson, Donnellan, Wittgenstein, Kripke, Putnam, Austin, Grice, Searle, Quine, Davidson);

 • de context waarbinnen deze zijn ontstaan;

 • de hoofdpunten van de kritiek die op deze theorieën zijn geformuleerd.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te formuleren over de diverse posities binnen de taalfilosofie van de twintigste eeuw;

 • een kort essay te schrijven over een meer specifiek aspect van de taalfilosofie van de twintigste eeuw, waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), tweede jaar.

Let op: het college op maandag 1 september vervalt vanwege de opening van het academisch jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

 • Tutorial

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur
Volgen van colleges en tutorials: 56 uur
Bestuderen van de verplichte literatuur: 30 uur
Maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 10 uur
Schrijven van het paper (inclusief inlezen / onderzoek): 30 uur
Voorbereiden en maken schriftelijk tentamen: 14 uur

Toetsing

 • Tussentoets: schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (30%)

 • Eindtoets: paper (70%)

Voldoende participatie aan het college en voorbereidende opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan tussentoets en eindtoets.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen, het verstrekken van materiaal, het inleveren van opdrachten en eindpaper via SafeAssign en voor het onderhouden van weblogs.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • W.G. Lycan, Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, London.

 • A.P. Martinich, The Philosophy of Language, Oxford University Press.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus, tutorial en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Let op: studenten dienen zich aan te melden voor zowel college als tutorial.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen: j.b.m.van.rijen@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op: het college op maandag 1 september vervalt vanwege de opening van het academisch jaar.