Prospectus

nl en

History of Modern Political Philosophy (with tutorials)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van de moderne politieke filosofie. Na een introductie van de thematiek van de moderne politieke filosofie, zullen we teksten van een aantal van de belangrijkste moderne politieke denkers behandelen, te beginnen met (selecties van) Machiavelli’s Il Principe en Discorsi. Vervolgens richten we onze aandacht op de grondwerken van de moderne sociaal contracttheorie waarin de kiem wordt gezaaid van de moderne ideeën over liberalisme en democratie. We lezen selecties van Hobbes’ Leviathan, Lockes Second Treatise of Government, Rousseaus Discourse on the Origin and Foundation of Inequality en The Social Contract alsmede een aantal van Kants politieke geschriften (waaronder Naar de eeuwige vrede).

Centrale problemen en begrippen van de moderne politieke filosofie komen aan de orde, waaronder: de staat, de natuurtoestand, het natuurrecht, soevereiniteit, varianten van de sociaal contracttheorie, individualisme en collectiviteit, liberalisme, democratie, vrijheid en gelijkheid, de grondslagen van politieke verplichting en autoriteit, de spanning tussen ideaal en non-ideale werkelijkheid, etc. De nadruk zal hierbij steeds liggen op het ethische aspect van deze politieke theorieën. De cursus zal afsluiten met een weergave van de belangrijkste ontwikkelingen die deze politiek-filosofische werken teweeg hebben gebracht.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel studenten een brede introductie te geven in de werken van een aantal van de belangrijkste denkers op het gebied van de moderne politieke filosofie (Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau en Kant) aan de hand van een selectie van primaire en secundaire teksten.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de centrale problemen en concepten van de geschiedenis van de moderne politieke filosofie, zoals de staat, de natuurtoestand, het natuurrecht, soevereiniteit, varianten van de sociaal contracttheorie, vrijheid, gelijkheid, politieke legitimiteit, ideaaltheorie en non-ideale werkelijkheid, etc;

 • selecties van primaire teksten (Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau en Kant) en een verzameling van secundaire literatuur.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de centrale ideeën van een aantal van de belangrijkste denkers uit de geschiedenis van de moderne politieke filosofie (Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau en Kant) te onderscheiden en te beschrijven;

 • de ideeën van de besproken politieke denkers met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

 • deze ideeën op een kritische wijze te evalueren;

 • deze ideeën toe te passen op actuele vraagstukken.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus (5 EC x 28 uur): 140 uur.

 • volgen van hoorcolleges en tutorials: 56 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 45 uur

 • maken van opdrachten ter voorbereiding op tutorials: 8 uur

 • voorbereiden en maken van de tussentoets: 10 uur

 • voorbereiden en maken van de eindtoets: 21 uur

Toetsing

 • Tussentijdse opdrachten: 20% van het eindresultaat

 • Take kome (tussentoets): 40% van het eindresultaat

 • Schriftelijke eindtoets: 40% van het eindresultaat

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt door de docent om studenten berichten te sturen, (delen) van het studiemateriaal beschikbaar te stellen, en opdrachten te verzamelen.

Literatuur

 • Niccolò Machiavelli, The Prince (gebruik een willekeurige Engelstalige editie).

 • Niccolò Machiavelli, The Discourses (gebruik een willekeurige Engelstalige editie).

 • Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

 • John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

 • Jean-Jacques Rousseau, The Basic Political Writings, second edition (Indianapolis: Hackett Publishing, 2012).

 • Immanuel Kant, Naar de eeuwige vrede (Amsterdam: Boom, 2004).

 • Overig collegemateriaal wordt bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr.”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M. Verschoor

Opmerkingen