Prospectus

nl en

Metaphysics (with tutorials)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende papers.

Eindtermen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

 • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

 • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • zelfstandig kritisch na te denken over mogelijkheid en zin van de metafysica;

 • korte filosofische essays te schrijven aan de hand van specifieke opdrachten.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges en tutorials (14 × 4 uur): 56 uur
Bestuderen literatuur: 40 uur
Huiswerk (5 × 4 uur): 20 uur
Deelpaper: 8 uur
Eindpaper: 16 uur

Toetsing

 • Huiswerk in de vorm van opdrachten (10%)

 • Midterm paper (40%)

 • Eindpaper (50%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit een paper. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van verplichte literatuur, huiswerkopdrachten en paperopdrachten.

Literatuur

Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus, tutorial en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen