Prospectus

nl en

German Language: Proficiency Course II

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deelname is alleen mogelijk als Duitse taal: verdieping I succesvol werd afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bouwt zowel op de kennis en de vaardigheden uit Fundament I en II voort, als op de competenties verworven in Duitse taal: Verdieping I. In dit werkcollege worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheden in het Duits verder vervolmaakt. Daartoe nemen de studenten actief deel aan een reeks spreekoefeningen of –simulaties (in de vorm van “Besprechungen”, presentaties, debatten en een “Probekonferenz”). De focus verschuift hierbij naar meer wetenschappelijke thema’s. Verder wordt er opnieuw een reeks vertaaloefeningen gemaakt, waarbij zelfevaluatie en –correctie een cruciale rol spelen. Bijkomend zullen de studenten in een speciaal daartoe ontwikkelde reeks teksten zelfstandig fouten tegen het Duits dienen te corrigeren en deze correcties eveneens kunnen motiveren. Het verschil met Verdieping I ligt hem telkens in de focus op grammaticale aspecten, die in de eerste collegereeks niet aan bod kwamen enerzijds en in de toegenomen moeilijkheidsgraad van deze oefeningenreeksen anderzijds. Verder is er in dit werkcollege aandacht voor de verfijning van de kennis van het Duitse idioom. Twee wetenschappelijke schrijfoefeningen – het schrijven van een abstract en een (kort) wetenschappelijk essay – ronden dit werkcollege af.

Leerdoelen

 • De studenten kunnen de opgedane kennis uit de colleges Duitse taal: Fundament I en II vloeiend in de bovengenoemde praktijkoefeningen aanwenden. Bij deze praktische activering van de kennis is er nu zowel een dieper inzicht in als een aangescherpt bewustzijn van de samenhang tussen de diverse aspecten uit de theoretische taalkundecolleges. Er is een aantoonbare integratie van theorie en praktijk op het einde van de colleges aanwezig: de studenten kunnen de diverse taalkundige keuzes (en hun eventuele alternatieven) vlot theoretisch verantwoorden.

 • De studenten zijn in staat zich vloeiend en bijna foutloos in het Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. Zelfcorrectie is hierbij een automatisme geworden. De talige performantie van de studenten heeft het niveau C1van het Europese Referentiekader op het einde van dit college bereikt en evolueert in de richting van C2. Daarenboven heeft de talige performantie zich eveneens op het wetenschappelijke discours toegespitst.

 • De studenten hebben een goed inzicht verworven in zowel de eigen foutenpatronen als de fouten van medestudenten: dit principe heeft geleid tot een merkbare verbetering van de eigen taalvaardigheid, waarbij zelfcorrectie centraal is komen te staan; uit de permanente evaluatie van zowel de spreek- als de schrijfoefeningen moet duidelijk blijken dat de student op dit vlak vooruitgang heeft geboekt en dat hij of zij opnieuw het feedback uit de verschillende seminaries daarbij heeft verwerkt. * De studenten hebben hun kennis van zowel de algemene Duitstalige woordenschat en “Idiomatik” als van het Duitstalige wetenschappelijke discours aantoonbaar kwantitatief uitgebreid en kwalitatief verdiept.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (30%)

 • werkstukken (essay; abstract: permanente evaluatie; 30%)

 • referaat, mondelinge presentatie (permanente evaluatie; 40%)

Alleen tentamen en werkstuk kunnen worden herkanst

Blackboard

Oefeningen, feedback en aanvullende documentatie worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Via Blackboard worden tevens de schrijfoefeningen ingediend.

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P.;Lodder, Hans G.;Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum: Coutinho.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere: Intertaal.
  Empfohlene Literatur:

 • Franck, Norbert; Stary, Joachim (162011): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Paderborn: Schöningh/UTB

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr. Dr. J.M. Müller. müller@hum.leidenuniv.nl