Prospectus

nl en

Individual Income Taxation

Course
2014-2015

Toegangseis

 • Studenten Fiscaal recht die minder dan 90 ECTS aan vakken van het bachelorcurriculum (incl. propedeusevakken) Fiscaal recht hebben behaald, mogen niet deelnemen aan onderwijs, noch aan enigerlei vorm van toetsing in het vak Directe Belastingen I.

Beschrijving

In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (Wet IB 2001). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd, hoe het boxensysteem werkt, of de inkomstenbelasting een individuele belasting is en of sprake is van een analytische of synthetische belasting. Daarna wordt ingegaan op de heffingen over winst uit onderneming en looninkomsten. Ook andere inkomensbronnen komen aan de orde. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan andere vormen van inkomen uit werk en woning en aan het inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. U heeft inzicht in het systeem en de theoretische achtergronden van de heffing van inkomstenbelasting .
  1. U heeft inzicht in de samenhang tussen de inkomstenbelasting en loonbelasting.
  2. U heeft kennis van de heffing van inkomstenbelasting van inkomen uit werk en woning.
  3. U heeft kennis van de heffing van inkomstenbelasting op inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Eindtermen vaardigheden

 1. U kunt uit een casus op het terrein van de inkomstenbelasting of loonbelasting de relevante fiscale problematiek destilleren.
  1. U kunt met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
  2. U kunt gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
  3. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomstenbelasting en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
  4. U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomstenbelasting een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit.

 • Deeltoets (na vijf werkgroepen)

  1. De deeltoets is zowel voor voltijdstudenten als deelstudenten.
  2. De deeltoets gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
  3. De deeltoets telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
  4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
  5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
   5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
   5.2. Het cijfer voor de deeltoets telt niet mee bij het hertentamen.
  6. Een deeltoets is (binnen een studiejaar) niet herkansbaar.
  7. Het cijfer voor de deeltoets is niet conditioneel voor de eindtoets (van de 1e tentamengelegenheid). Het cijfer van de deeltoets mag dus lager zijn dan een vier.
  8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.
 • Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Staat op Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr R..L.G. van den Heuvel

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: r.l.g.vandenheuvel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.