Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 2a (A-Group)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Grieks taalverwerving 1a hebben gedaan.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Grieks taalverwerving 1a. In het tweede college wordt de bestudering van de leergang Mouseion voortgezet en afgerond. We lezen een redevoering van Lysias (in een vereenvoudigde versie).
De opzet is verder geheel gelijk aan die van het eerste college in die zin dat de leergang op de voet gevolgd wordt. In dit college wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van het college is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Griekse tekst met de nodige hulpmiddelen te lezen.

Leerdoelen

 • Taalvaardigheid: verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van klankleer, morfologie, syntaxis, pragmatiek, stamtijden, en vocabulaire;

 • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid;

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, en over de inhoud van de gelezen stof.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie rooster Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges (twee colleges van twee uur per week gedurende zeven weken): 28 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 70 uur.

Toetsing

 • zoekopdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • tussentoets (20%): vocabulaire, vormleer (& stamtijden), vragen over gelezen Griekse tekst;

 • eindtoets (70%): vocabulaire, vormleer (& stamtijden), vragen over gelezen Griekse tekst, vertaling niet voorbereide Griekse tekst.

Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd; deze stof maakt dan geen deel uit van de eindtoets.

Herkansing
De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst, behalve de bibliotheekopdracht.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden);

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, achttiende of latere druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • A. Baker, J. Don en K. Hengeveld (eds.), Taal en Taalwetenschap, Chichester, Wiley & Sons, 2013;

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4);

 • Syllabus Grieks Lysias.

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk);

 • Perseus Collection Greek and Roman Materials;

 • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Dr. M. (Marlein) van Raalte