Prospectus

nl en

Stilistiek

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Is stijl meer dan de versiering (ornatus) van een gedachte? Welke stijlmiddelen zitten er in de gereedschapskist van schrijvers als Hooft, Vondel, Cats, Elsschot, Voskuil en Achterberg? Hoe kunnen we het werk van Van der Heijden en Voskuil stilistisch typeren?

Dit college biedt een kennismaking met enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen: stijl door en voor taalkundigen, letterkundigen en taalbeheersers verklaard. Studenten leren stijlverschillen en hun effecten te analyseren in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de Renaissance tot de eenentwintigste eeuw) en media (boeken, tijdschriften, kranten, rapporten, speeches, brieven). Ook oefenen de studenten hun eigen, productieve stilistische vaardigheden. Voor een deel van de werkcolleges zullen de deelnemers namelijk stijladviezen toepassen en pastiches maken. De slotopdracht is het schrijven van een column.

Leerdoelen

 • Het vergroten van kennis van en inzicht in enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen op het gebied van taalkunde, historische en moderne letterkunde en taalbeheersing.

 • Het vergroten van vaardigheden in het analyseren van stijlverschillen en hun effecten in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de zeventiende tot de eenentwintigste eeuw).

 • Het vergroten van de productieve vaardigheid in het toepassen van stijladviezen en het schrijven van een column.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Huiswerkopdrachten: 13 × 3 uur = 39 uur

 • Tentamen + tentamenvoobeiding: 35 uur

 • Opdrachten : 40 uur

Toetsing

 • Het tentamen (10 vragen) telt voor 60% van het eindcijfer en moet herkanst worden als de student minder dan een 5 heeft gehaald.

 • De vier opdrachten tellen elk voor 10% van het eindcijfer (dus samen voor 40%). Samen moeten de opdrachten en het tentamen minimaal een 5,5 opleveren (wordt afgerond naar een 6).

 • Het niet inleveren van de verplichte opdracht betekent een 2 voor dat onderdeel. Opdrachten kunnen niet herkanst worden.

 • Een eindcijfer na herkansing lager dan een 6 betekent dat het gehele vak (inclusief opdrachten) overgedaan moet worden.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard (voor opdrachten e.d.).

Literatuur

 • Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijke teksten. 2e herz. dr. Den Haag:: Wolters-Noordhoff, 2009.

 • Diverse artikelen en materialen worden po blackboard geplaatst

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. M. van Leeuwen tel. 071 527 2073

Opmerkingen

Vir docenten zullen vanuit hun eigen discipline onderwerpen en benaderingen van de stilistiek behandelen en illustreren in de hoorcolleges. In de parallel lopende werkcolleges wordt de theorie geconcretiseerd en worden analyse- en schrijfopgaven besproken. Aan het eind van de colleges schrijven én analyseren de studenten, als kroon op het vak stilistiek, een column.