Prospectus

nl en

Children and the Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Het keuzevak van vijf weken biedt een introductie van het jeugdrecht en de systematiek ervan. In dit keuzevak wordt vanuit de onderdelen kinderrechten (week 1), personen- en familierecht (week 2-3), jeugdbescherming en jeugdhulp (week 3-4), jeugd en strafrecht (week 4-5) een eerste basis gelegd en wordt de systematiek van het jeugdrecht inzichtelijk gemaakt. Het vak biedt hiermee een kennismaking met de inhoud van de juridische masteropleiding jeugdrecht in Leiden. Het vak Inleiding Jeugdrecht is echter geen toelatingseis voor de master Jeugdrecht en is bedoeld voor alle studenten met belangstelling voor het Jeugdrecht, niet alleen degenen die de bedoeling hebben de master Jeugdrecht te gaan volgen.
De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, waar ruimte is voor discussie en een gastspreker.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U bestudeert de verschillende rechtsgebieden (met name het privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en internationaal recht) waarbinnen het jeugdrecht zich afspeelt aan de hand van de voorgeschreven literatuur en het bijwonen van de hoor- en werkcolleges.

 • U legt de verbanden tussen de verschillende rechtsgebieden door middel van het oplossen van verschillende casusposities.

 • U analyseert en begrijpt juridische teksten, wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het jeugdrecht en past deze toe in een concrete casus

 • U signaleert actuele ontwikkelingen op het gebied van het jeugdrecht en kan de maatschappelijke problemen op dit gebied plaatsen binnen de juridische context

 • U begrijpt het belang van een interdisciplinaire benadering bij bestudering van het jeugdrecht

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het jeugdrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • U heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het jeugdrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat om juridische teksten op het gebied van het jeugdrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het jeugdrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning, Prof. dr. Ton Liefaard, Mw. mr. J. Satink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: mw. Mr. M.M.C. Limbeek

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die op Blackboard worden gepubliceerd.

Voor de (werkgroep)bijeenkomsten geldt verplichte aanwezigheid; studenten mogen met geldige reden eenmaal een werkgroep missen. Bij meer afwezigheid volgt een vervangende opdracht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
n.v.t.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur in de Reader en op Blackboard, het werkboek (de opdrachten) en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

P.Vlaardingerbroek e.a. (eds), Het hedendaagse personen en familierecht, Deventer: Kluwer 2014 (zevende druk).

Eventueel aanvullende literatuur n.n.b. (zie Blackboard)

Reader(s): Jeugdrecht verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl

Aanbevolen studiemateriaal

 • S. Meuwese, M. Blaak en M. Kaandorp, Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen: Ars Aequi Libri, laatste druk (2012).

 • M.R. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdhulp, Amsterdam: Elsevier Juridisch, laatste druk (2014).

 • Asser-De Boer, Personen- en familierecht, Asser-serie nr. 1, Deventer: Kluwer 2010 (zestiende druk).

 • M.J.C. Koens, A.P. van der Linden, Kind en Scheiding, monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 8, editie 2010, Den Haag: SDU laatste gewijzigde druk.

 • G. de Jonge, A.P. van der Linden, Jeugd & Strafrecht. Deventer: Kluwer, 2013.

 • J.A.C. Bartels, Jeugdstrafrecht (studiepockets strafrecht nr. 20). Deventer: Kluwer, 2012.

 • Weijers & F. Imkamp (red.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014 (derde druk).

 • J. Uit Beijerse, Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk, Antwerpen: Maklu-Uitgevers nv 2014

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Mr. M.M.C. Limbeek

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat van de afdeling Jeugdrecht

 • Telefoon: 071 527 7591

 • E-mail: m.m.c.limbeek@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056 of 071- 527 7235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.