Prospectus

nl en

Taxation of Enterprises

Course
2014-2015

Toegangseisen

U mag slechts deelnemen aan het onderwijs en de toetsen van het vak DB II indien u:

 • tenminste 100 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht heeft behaald (inclusief het propedeusediploma),

Beschrijving

In dit vak staat de belastingheffing van lichamen centraal. Aandacht wordt besteed aan de vraag welke vennootschappen worden belast in de Wet Vpb. 1969, wat tot de te belasten winst behoort en wanneer die winst in aanmerking dient te worden genomen. Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste leerstukken uit de vennootschapsbelasting, zoals de rente-aftrekbeperkingen, de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft inzicht in de achtergronden en structuur van de vennootschapsbelasting.
  1. U heeft inzicht in de wijze waarop lichamen in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken.
  2. U kunt de vraag beantwoorden wie belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.
  3. U heeft op hoofdlijnen kennis van enkele belangrijke leerstukken en regelingen uit de vennootschapsbelasting, zoals verkapt dividend, informeel kapitaal, aftrek van rente, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening.

Eindtermen vaardigheden
1. U kunt uit een casus op het terrein van de fiscale winstbepaling van lichamen de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op het hiervóór beschreven terrein en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
3. U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op het hiervóór beschreven terrein een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.
4. U kunt zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van de belastingheffing van lichamen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Deeltoets na vijf werkgroepen
  1. De deeltoets is zowel voor voltijdstudenten als deelstudenten.
  2. De deeltoets gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
  3. De deeltoets telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
  4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
 1. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  5.2. Het cijfer voor de deeltoets telt niet mee bij het hertentamen.
  1. Een deeltoets is (binnen een studiejaar) niet herkansbaar.
  2. Het cijfer voor de deeltoets is niet conditioneel voor de eindtoets (van de 1e tentamengelegenheid). Het cijfer van de deeltoets mag dus lager zijn dan een vier.
  3. Voor deelstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.
 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges en werkcolleges bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr.r. J. Vleggeert

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak per e-mail

 • E-mail: j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B-211

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.