Prospectus

nl en

Management Accounting

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De drie pijlers onder management accounting zijn: berekenen, beslissen en beheersen. Berekenen van kosten en kostprijzen; beslissen over investeringen en capaciteitsplanning; beheersen van bedrijfsprocessen. Bij management accounting gaat het om het adequaat en systematisch verzamelen en verwerken van vooral financiële gegevens. die het management nodig heeft om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en om de bedrijfsprocessen te beheersen. Belangrijker dan het uitvoeren van berekeningen is de kritische beoordeling van de informatieve waarde van de berekende uitkomsten voor het besturen en beheersen van een onderneming.
Onderwerpen die in dit vak worden behandeld, zijn:

 • Kosten;

 • Kostprijsbepaling;

 • Break even analyse;

 • Knelpuntscalculatie;

 • Investeringsselecties;

 • Budgettering en verschillenanalyse;

 • Planning en control.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Voor het nemen van beleidsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen in een organisatie heeft het management vooral financiële informatie nodig. In dit vak wordt kennis opgedaan hoe financiële gegevens kunnen worden verkregen en verwerkt tot informatie ter voorbereiding van de managementbeslissingen. Verder wordt inzicht verkregen in hoe adequate planning en control mechanismen het management van pas kunnen komen bij het nemen van beleidsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na het voorbereiden en bijwonen van het hoorcollege en het werkcollege in de tweede week ben je in staat:

 • inzicht in de samenhang tussen management accounting en de andere deelgebieden binnen het wetenschappelijke domein van de bedrijfswetenschappen zoals financial accounting en financiering;

 • inzicht in de verschillende kostenindelingen en de betekenis daarvan voor bedrijfsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen

 • grondige kennis van en inzicht in management accounting;

 • het bedrijfswetenschappelijk analyseren van casussen op het terrein van management accounting;

 • het adequaat verwoorden van de problematiek in deze casussen en

 • het onderbouwd weergeven van de oplossingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 5 weken: 1 hoorcollege van 2 uur

Werkgroepen

 • 5 weken: 1 werkcollege van 2 uur

 • Namen docenten: Dr. D.H. van Offeren en docenten Afdeling Bedrijfswetenschappen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: theorie en opgegeven oefenvraagstukken

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen bestaande uit vraagstukken en open vragen.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Koetzier, W., Management Accounting: berekenen, beslissen, beheersen. Noordhoff, vierde druk,

 • Werkboek (via Blackboard) Syllabus Management Accounting, Universiteit Leiden, studiejaar 2014-2015

 • Reader:
  Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.H. van Offeren

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B308

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 8887

 • E-mail: d.h.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.