Prospectus

nl en

Russische Taalkunde 3: Moderne Russische taalkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden aan de hand van artikelen en boekfragmenten enkele aspecten van de recente Russische taalkunde behandeld. De thema’s omvatten sociolinguïstiek, taalattitudes, taalverandering, fonetiek, fonologie, morfonologie, morfosyntaxis en semantiek. Een overzicht van de te behandelen stof wordt op het eerste college uitgereikt. Enkele colleges zullen door gastsprekers worden verzorgd.

Leerdoelen

Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in enkele thema’s binnen de moderne Russische taalkunde. De cursus bouwt voort op het onderdeel synchrone taalkunde van het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde. In de masterfase wordt het vakgebied met name verder behandeld in de gespecialiseerde cursus Topics in (Russian) Language & Linguistics.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: deelname is verplicht; regelmatig wordt huiswerk gemaakt; daarnaast houdt elke student ten minste één keer een referaat over een gelezen artikel. Het college wordt afgesloten met een werkstuk (eigen onderzoek of literatuurstudie) over een in overleg met de docent gekozen onderwerp.

Studielast

Totaal: 280 uur
Colleges: 26 uur
Voorbereiding colleges en werkstuk: 254 uur

Toetsing

Het huiswerk en het referaat moeten in ieder geval voldoende worden beoordeeld. De hoogte van het eindcijfer hangt vooral van het werkstuk af. Beide onderdelen kunnen herkanst worden.

Blackboard

Literatuur

In ieder geval zal aandacht worden besteed aan Bernard Comrie, Gerald Stone, Maria Polinsky, The Russian Language in the Twentieth Century. Oxford (Clarendon), 1996.
Verdere literatuur wordt nader bepaald.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent